Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi søker en tydelig leder som evner å motivere og engasjere kompetente medarbeidere og som med involvering av ansatte og deres representanter, tar aktivt del i den strategiske utviklingen av St. Olavs hospital.

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 11 500 ansatte og et brutto budsjett på 12,6 milliarder kroner. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Kreftklinikken er for tiden organisert med to sengeposter (24 senger for generell onkologi og 12 senger for palliativ kreftbehandling ved Seksjon lindrende behandling), dagsenter, stor poliklinisk virksomhet (både på Øya og i Orkdal). Klinikken har fire avdelinger; Avdeling stråleterapi med 5 lineærakseleratorer og etterladningsapparat for brachyterapi, Avdeling for undervisning og forskning, Avdeling leger og Avdeling sykepleie. I samarbeid med Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, har klinikken stort fokus på gjennomføring og utvikling av undervisning og forskning som en del av det integrerte universitetssykehuset. Klinikken har en sentral rolle i regional kompetanseoppbygging om seneffekter etter kreft hos barn og voksne, og driver egen poliklinikk for pasienter med seneffekter. Kreftklinikken har rundt 260 ansatte og et budsjett på vel 500 mill. NOK.

St. Olavs hospital har region- og universitetssykehusfunksjon for befolkningen i hele Midt-Norge. Klinikksjefen rapporterer til administrerende direktør og har et helhetlig ansvar for drift og utvikling av Kreftklinikken. Gjennom deltagelse i Hovedledelsen har klinikksjefen, sammen med sykehusets øvrige ledelse, også et helhetlig ansvar for sykehusets drift og utvikling

   

Kvalifikasjoner

Klinikksjefen skal legge til rette for tverrfaglig teamarbeid, tjenesteinnovasjon, faglig og vitenskapelig utvikling, herunder fremme integrasjon med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

Gjennomføringsevne, samarbeidsegenskaper, kommunikasjonsferdigheter og personlig egnethet vektlegges.
 
Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, helst med forskningskompetanse. I tillegg har aktuelle kandidater erfaring fra klinisk arbeid i spesialisthelsetjenesten, helst innenfor kreftområdet. Ledererfaring vil bli vektlagt, og det er ønskelig med formell lederutdanning.
Det legges til rette for bistilling ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Tom Christian Martinsen
Tittel: Viseadministrerende direktør
Telefon: 91858455
Navn: Grethe Aasved
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: 91692808
Navn: Heidi Magnussen
Tittel: HR-direktør
Telefon: 95749417
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
St. Olavs Hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 TRONDHEIM