Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har en nasjonal fastlegekrise som har ført til legemangel og utfordringer med å rekruttere leger, også i Gran kommune. Derfor har kommunen og lokale fastleger blitt enige om en attraktiv «beholde- og rekrutterepakke, for å styrke fastlegeordningen. Avtalene mellom Gran kommune og legesentrene ble vedtatt i kommunestyret 20. oktober 2022, og signert av fastlegene dagen etter. Hos oss i Gran er det derfor flotte muligheter til en god start i allmennpraksis. Velkommen!

Flere ledige hjemler
Med kommunestyrevedtaket viser både kommunens politikere og administrasjon at vi i Gran ønsker å satse på fastlegetjenesten. Vi ønsker å beholde våre nåværende leger, samtidig som vi vil tiltrekke oss nye leger som vil jobbe som fastlege. I Gran kommune har vi et tydelig mål om å ha stabile fagmiljøer, kontinuitet, høy kompetanse og kvalitet i tjenesten.

Om avtalene mellom kommunen og fastlegene
 • Gran kommune har i samarbeid med legene tatt over driftskostnader og har ansvaret for å drifte Brandbu legesenter og Jaren legesenter til og med 2025. Fra og med 2026 vil vi dekke minimum femti prosent av driftsunderskuddet ved legesentrene. Vi har inngått 8.2-avtaler for å sikre fastlegen god økonomi og styrke kompetanseutvikling, kollegasamarbeid og samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjeneste.
 • Vi øker antall legehjemler fra 13 til 15 i kommunen, og sikrer drivverdige lister for alle fastlegene.
 • Vi reduserer arbeidsbelastningen for legene ved å innføre et listetak på inntil 1000 pasienter per fastlege. Listelengden kan reduseres mer for leger med offentlige fastlegeoppgaver, som sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste.
 • Nye leger må ikke kjøpe seg inn i praksisen, siden kommunen eier hjemlene.
 • Vi legger til rette for videreutdanning til spesialitet i allmennmedisin (ALIS-løp).
Om legesentrene
Brandbu og Jaren legesenter holder til sentralt på Østlandet. Det er nært tog og buss, og det er god forbindelse med Oslo og Gjøvik.

Vi ønsker å bygge opp et sterkt fagmiljø med gode rammebetingelser for fastleger som vil satse. Som fastlege ved Brandbu eller Jaren legesenter blir du en del av et kollegium med til sammen fem fastleger. Legesentrene samarbeider godt med spesialisthelsetjenesten, NAV og andre kommunale tjenester som barnevern, helsestasjon og hjemmetjenester. Sykehuset Innlandet Gjøvik har lokalt spesialisthelsesenter i Gran. Brandbu legesenter har også turnuslege (LIS 1).

Legesentrene har
 • dyktige medarbeidere
 • laboratorietjenester
 • oppdatert datapark
 • CGM journalsystem
 • tilknytning til Norsk helsenett
 • Convene betalingsterminal
Grunnet sykdom, pensjon m.m. er det flere ledige fastlegehjemler ved de to legesentrene:
 • Ved Brandbu legesenter er det ledig 3 kommunale fastlegehjemler. 
 • Ved Jaren legesenter er det ledig 3 kommunale fastlegehjemler samt at kommunen oppretter en ny hjemmel som vil få overført pasienter fra de 4 eksisterende pasientlistene ved legesenteret. 
 • Det kan også være aktuelt å tilby vikariater ved begge legesentrene. 
Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig. 

Som selvstendig næringsdrivende allmennpraktiker inngår du avtale med Gran kommune i henhold til ASA 431 Rammeavtalen. Siden kommunen eier hjemmelen, er det ingen inngangspris.

Dine oppgaver som fastlege vil være
 • å være ansvarlig fastlege for en fastlegeliste med listetak på opp til 1000 pasienter
 • å aktivt samarbeide og ha en sentral rolle i kommunens helsetjeneste
 • å delta i legevakt. Mellom klokka 08.00 og 15.00 mandag–fredag- ivaretar de respektive legesentrene øyeblikkelig hjelp. Om kvelden (klokka 15.00–23.00), i helg og på høytidsdager (klokka 08.00–23.00), har den lokale legevakten åpen. Legevakten er for både Lunner og Gran kommuner, og er samlokalisert med ambulanse, brann og politi. Sykepleiere er til stede under hele vakttiden. Alle netter (klokka 23.00–08.00) er det interkommunal legevakt i Gjøvik, for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland.
Det kan knyttes andre kommunale oppgaver til hjemmelen.

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre.
 • Er du raus med smilene overfor kollegaer og pasienter?
 • Er du proff og holder deg oppdatert på faget ditt?
 • Er du praktisk og finner gode løsninger?
I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som
 • har gode medisinske kunnskaper
 • er entusiastisk og samarbeidsvillig
 • har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • alltid spør pasienten «Hva er viktig for deg?» og som alltid er opptatt av pasientens beste
Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:
 • Du er gjerne spesialist i allmennmedisin, under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin, eller godkjent allmennlege med full refusjonsrett fra Helfo.
 • Du har gjennomført turnustjeneste (LIS 1) (dette er et absolutt krav).
 • Du har gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Du har kjennskap til norsk helsevesen.
 • Du har gjerne erfaring fra primærhelsetjenesten.
Vi vektlegger personlig egnethet og evne til samhandling når vi ansetter og tildeler hjemler.

Du som ansettes må levere MRSA-skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Hos oss får du
 • et raust og trivelig arbeidsfellesskap
 • engasjerte og dyktige kollegaer
 • et aktivt allmennlegeutvalg
 • smågruppe på tvers av legesentrene for videreutdanning og spesialisering i allmennmedisin
 • faglig interessante utfordringer
 • et godt fagmiljø hvor du får muligheten til å utvikle egen kompetanse
 • mulighet for ALIS-løp med veileder
 • en kommune som satser på fastlegetjenesten og ønsker å ha stabile fagmiljøer, kontinuitet, høy kompetanse og kvalitet i tjenesten
 • vakkert kulturlandskap, variert idretts- og kulturtilbud, og et eldorado for langrenn med stabile vintere og milevis med skiløyper
Likestilling og mangfold
Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente Calmeyer Gauslaa
Tittel: Fastlege
Telefon: +47 913 21 663
E-post: bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no
Navn: Hallgeir Gisleberg
Tittel: Fastlege
Telefon: +47 907 99 609
E-post: hgisleberg@hotmail.com
Arbeidssted
Rådhusvegen 39
2770 JAREN
Søk på stillingen