Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Helse Førde lyser ut PhD-stipend i 50% stilling over 6 år.

Stillinga skal kombinerast med klinisk/fagleg arbeid i Helse Førde. Stillinga inngår i den strategiske forskingsgruppa Persontilpassa helsetenester

Vi ønskjer forskingsprosjekt av høg kvalitet og klinisk nytteverdi, og som bidreg i vidare oppbygging av eit aktivt forskingsmiljø. Søkjar må sende inn prosjektskisse. Formalkrav og innhald i prosjektskissa er definert nedanfor. I tråd med retningslinjene for strategiske forskingssatsingar i Helse Førde skal nye prosjekt passe tematisk og metodisk med det fokus som er definert for forskingsgruppa Persontilpassa helsetenester(PERSONFORSK).

PhD-stipendet er fullfinansiert for heile PhD-perioden. Kandidaten pliktar å søkje om ekstern finansiering frå Helse Vest og andre aktuelle kjelder årleg, slik at interne midlar kan fristillast til nye kandidatar i miljøoppbygginga. 

Arbeidsoppgåver

 • Kandidaten har lokalt forankra rettleiar i Helse Førde eller ved HVL Campus Førd eller Sogndal
 • Prosjekt og doktorgradsplan er forankra i forskingsgruppa og i linja i Helse Førde


Arbeidsoppgåver for PhD-løpet

 • Gjennomføre PhD-prosjektet og doktorgradsutdanninga i tråd med gjeldande lov- og regelverk, innanfor tidsramma av 3 fulle årsverk.
 • Bidra aktivt til det vitskaplege forskingsmiljøet i PERSONFORSK, og til miljødanning i Helse Førde og i Helseforsking Sogn og Fjordane
 • Utvikle forskingsnettverk

Kvalifikasjonar

 • Profesjonsutdanning som lege, psykolog eller andre helse- eller sosialfag, norsk autorisasjon og relevant mastergrad som kvalifiserer for opptak til ei norsk doktorgradsutdanning
 • Gode studieresultat
 • Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg
 • Har interesse og motivasjon for forsking
 • Gjennomføringsevne, evne til å arbeide sjølvstendig og å arbeide tverrfagleg
 • Gode samarbeidsevner
 • Vitskapleg publisering og erfaring frå forskingsarbeid vil også ha betyding

Personlege eigenskapar

Søkjar må levere utkast til prosjektskisse på inntil 10 sider inkl. referansar, med skriftstorleik 12 og linjeavstand 1,5. Prosjektplan skal innehalde bakgrunn som munnar ut i eit eller fleire forskingsspørsmål, metode og gjennomføringsplan. Endeleg plan for stipendiatprosjektet vert utforma i samråd med rettleiarane. Rettleiarerklæring frå lokal rettleiar skal ligge ved skissa.

Søkjarar rådast til å ta kontakt med forskingsgruppeleiar Christian Moltu for innspel når dei utviklar planen.
Søknader vert vurdert av ein ekstern vitskapleg komité. Vurderinga skjer på bakgrunn av utlysingsteksten og innsende dokument. Komiteen vurderer nytte, relevans, kvalitet og gjennomføringstruverde. Den vitskaplege komiteen leverer ei rangert tilråding. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Tilsetting skjer på bakgrunn av vurdering frå vitskapleg komité og intervju.

Vedlegg til søknaden
:

 • Prosjektplan
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring
 • Rettleiarerklæring frå lokal rettleiar
 • Masteroppgåva eller tilsvarande
 • Vitnemål og relevante attestar
 • Eventuelle publikasjonar 


Utdanningsretning

 • Medisin
 • Psykologi
 • Helsefag

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag/mastergrad

Vi tilbyr

 • Phd-stipend blir lønna etter satsar for PhD-stipend frå Samarbeidsorganet i Helse Vest

Utdanningsretning

 • Helsefag
 • Psykologi
 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktpersoner
Navn: Christian Moltu
Tittel: Professor/ fagsjef/Forskingsgruppeleiar PERSONFORSK
E-post: christian.moltu@helse-forde.no
Navn: Guro Mjanger
Tittel: Seksjonsleiar Forsking og innovasjon
Telefon: (+47) 992 58 047
E-post: guro.mjanger@helse-forde.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Forsking og innovasjon, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen