Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med kommunalt tilskudd, 8.2 avtale (hybrid avtale) eller fastlønn ved Sannan legesenter med oppstart 01.06.23 eller etter avtale. Hjemmelen har vært plassert ved Elvebredden legekontor, men flyttes til Sannan legesenter. Hybrid avtale er et rekrutteringstiltak og går ut på at kommunen dekker driftskostnadene mot at de beholder basistilskuddet. Legen beholder egenandeler, honorar og refusjoner fra HELFO. Det må oppgis i søknaden hvilken avtale som ønskes. Det er gode pendlermuligheter med gangavstand fra Steinkjer stasjon. 
 
Om kontoret
Sannan legesenteret er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fire andre hyggelige, dyktige legekollegaer, hvor tre er spesialister i allmennmedisin. Legekontoret har også fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn, Convene betalingsterminal og er tilknyttet Norsk helsenett.
 
Hjemmelen har en listestørrelse på 800 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr. uke.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende allmenlegeutvalg samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 
Legevakt
Steinkjer kommune har en velfungerende døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer og LIS 1 som deler på vaktene og dette gir vakt på helg hver 8.-9. uke. Legene arbeider 3-delt vakt med dagvakt 08:00-15:30, aftenvakt 15:30-23:00 og nattvakt 23:00-08:00 på ukedager. Legene arbeider 2-delt vakt på helg og høytider, dagvakt 08:00-18:00 og kveld/natt 18:00-23:00. Alle vaktleger er fastlønnet fra 23:00-08:00. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3-delt vakt. Legevakta er samlokalisert med bl.a. Brannvesenet, ambulansetjenesten, Sivilforsvaret og DMS i Inntrøndelag helse- og beredskapshus.
 
Kvalifikasjoner
 • Det søkes primært etter spesialist i allmennmedisin, men leger som er i eller ønsker å starte LIS 3 løp i allmennmedisin oppfordres også til å søke
 • Motivasjon og interesse for legevakt vil bli vektlagt
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig, samt ha norsk autorisasjon, med godkjenning for arbeid i fastlegepraksis og i legevakt
 • Søker bør ha kjennskap til norsk helsevesen og norsk helselovgivning
 • Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper og egnethet
 • Godkjent politiattest må fremlegges ved oppstart
 • Relevant erfaring fra kommunehelsetjenesten og/ eller allmennpraksis er en fordel.

Vi kan tilby:
 • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Trygge rammer i en kommune med god tilgjengelighet på ambulanse, og relativt korte avstander til sykehus (Namsos og Levanger)
 • Nytilsatte leger i privat næringsdrift gis et tilskudd på kr. 200 000,- pr. år de 2 første årene. Videre gis økt basistilskudd tilsvarende kr 100 000,- per år for fastleger i kommunen ved privat næringsdrift.
 • Tilskudd under spesialiseringsløpet, gjennom ALIS-avtaler og tilskudd fra Helsedirektoratet.
 • Hybridmodellen dekker driftskostnadene mot at de beholder basistilskuddet. Legen beholder egenandeler, honorar og refusjoner fra HELFO. Kommunen gir lønn i 2 uker ved oppstart for å gjøre seg kjent med legekontoret og praksisen.
 • Ved fastlønn: 1 200 000,- (for ikke spes. i allmennmedisin) og 1 350 000,- (for spes. i allmennmmedisin).
 • Veiledning under et mulig LIS3-løp, med veileder og supervisør.
 • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
Spørsmål vedrørende praksisen ved Sannan legesenter rettes til fastlege Roman Fedorov, mobil nr. 45 39 76 09 eller mail: rfedorov1983@gmail.com (Elvebredden legekontor) eller til fastlege Jan Oddvar Setten, mobil nr. 40476525 eller mail: jan.setten@sannanlegesenter.no
 
 Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildeling  kan rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester Karin Grøttum på mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside: https://2018011.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4621575394?link_source_id=0
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 20.03.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Grøttum
Tittel: Enhetsleder legevakt og legetjenester
Telefon: 928 39 575
E-post: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
Navn: Roman Fedorov
Tittel: Fastlege
Telefon: 45 39 76 09
Navn: Jan Oddvar Setten
Tittel: Fastlege
Telefon: 40476525
E-post: jan.setten@sannanlegesenter.no
Arbeidssted
Sannan Legesenter
Steinkjersannan 5,
7713 STEINKJER