Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 100% fast stilling som overlege ved Allmennpsykiatrisk poliklinikk B, Sandefjord, og søker etter deg som har særlig interesse for traumefeltet og ønsker å bidra til utvikling av behandlingstilbudet til denne pasientgruppen 

DPS Vestfold har opptaksområde tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering. DPS har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.

 Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.
 
DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk B er en av tre allmennpoliklinikker. Poliklinikken holder til i Sandefjord og har som oppgave å utrede og behandle allmennpsykiatriske problemstillinger, men har i tillegg spesialkompetanse på traumelidelser og personlighetsforstyrrelser.
Poliklinikken har tre team; PF-team, MBT-team og traumeteam. MBT-teamet er godt etablert og tilbyr MBT-behandling (Mentaliseringsbasert terapi).

Traumeteamet tilbyr utredning og behandling av traumelidelser. Utredningen er systematisk og rask og ligger normalt godt innenfor pakkeforløpsfristene.
Vi har deltatt i prosjektet i regi av NKVTS for implementering av kunnskapsbasert behandling av PTSD og prioriterer utdanning i både EMDR og CT-PTSD for alle behandlerne i dette teamet. I tillegg prioriterer vi nødvendig videreutdanning for å behandle kompliserte traumelidelser. Teamet tilbyr også stabiliseringsgruppe etter Modum-modellen.  Traumeteamet ønsker i tillegg nå å implementere 8 dagers intensivbehandling for traumelidelser som poliklinisk tilbud i DPS. Behandlingsformen eksisterer ved Nidaros DPS, men er opprinnelig utviklet i Nederland.

Traumeteamet består nå av en overlege, fire psykologspesialister, fire psykologer, en lis lege og en spesialfysioterapeut. Teamet har et svært godt samarbeidsklima. 

Stillingen innebærer i utgangspunktet deltakelse i felles bakvaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus og avhengighet), vaktordningen er for tiden 16-delt, men vaktdeltakelse er det rom for å drøfte.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper
 • Aktiv deltakelse i avdelingens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert, målrettet og sammenhengende tjenestetilbud
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • God kjennskap til psykisk helsevernlov og tvungent psykisk helsevern

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Å trives med teamarbeid og samarbeid er avgjørende
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41306568
Navn: Hege Gulliksrud
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 33118600
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Allmennpsykiatrisk poliklinikk B, DPS Vestfold Sykehuset i Vestfold HF
Brydedamveien 30
3216 Sandefjord