Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Liker du utfordringar?
Eineståande sjanse til å jobbe i vakre Setesdal – vi har fastlegestilling med gode vilkår!
Er du interessert i allmennmedisin, er i LIS3-løp, eller er til og med spesialist i allmennmedisin, eller berre ønsker ei tid i allmennpraksis frå annan jobb - har vi ledig 100 %  fastlegestilling ved helsetenesta i Bykle og Valle! Stillinga er eit årsvikariat på Valle legekontor, med moglegheit til forlenging.

Stillinga og kontoret:
Bykle kommune har felles helsetenesta med Valle kommune, med Bykle som vertskommune. I stillinga er det fastlegeoppgåver ved legekontor i Valle, Bykle og Hovden. Fastlønnet med ei liste på ca. 600 pasientar. Beredskapslegevakt i distrikt med gode betingelser. Vaktdistriktet er Valle og Bykle kommune. I medarbeidarstaben er det stor del sjukepleiarar. Kontoret er moderne og godt utstyrt.

Du vil oppleva varierte oppgåver. Vi ligg 3 timar reiseveg frå sjukehus og mange problemstillingar vert difor løyst lokalt. Kontoret har digitalt røntgenapparat med avtale om tolking av bilde frå spesialisthelsetenesta. Ein del enkle brotbehandlingar skjer hjå oss. Vi har i tillegg utstyr til ultralyddiagnostikk. Kommunane er typiske turistdestinasjonar og det er ein sesongvariasjon med omsyn til populasjon og problemstillingar. Om sumaren er det vanleg at vi er samlokalisert i Bykle helsehus. Vi er et helsesamarbeid, som betyr at du til tider må kunne jobbe både på Hovden, i Bykle eller i Valle.

Kommunane har totalt 2 ØHD-senger på respektive sjukeheim i Valle og Bykle kommune. Legekontorene har helsesjukepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut, jordmor og psykisk helse/rustenesta i same bygg med godt samarbeid. Totalt er det 4 fastleger og 2 LIS1-leger i samarbeidet (fastlege og legevakt) med 3 lokasjoner: i Valle, i Bykle og på Hovden.

Vi ønskjar fortløpande intervju, og vurderar tilsetjinga fortløpande. Vikariatet er ledig frå april.


Arbeidsoppgåver
 • Generelle allmennmedisinske oppgåver i uselektert fastlegepraksis, inkludert daglegevakt
 • Beredskapslegevakt i distrikt og bakvakt for LIS1
 • Akuttmedisinske utfordringar som skadehandtering og liknande
 • Stillinga kan bli tillagt andre oppgåver
Kvalifikasjonar
 • Lege med norsk autorisasjon
 • God digital kompetanse
 • Søkjare som er kvalifisert til sjølvstendige legevakter vil verte føretrekte
 • Må ha sertifikat for bil
 • Gode kunnskaper i norsk eller anna skandinavisk språk, både munnleg og skriftleg, samt engelsk på eit grunnleggjande nivå
Personlege eigenskapar
 • Engasjement og interesse for allmennmedisin
 • God klinisk vurderingsevne
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter
 • Evne og vilje til samarbeide og evne til å arbeide sjølvstendig vert lagt vekt på
 • Pasientorientert, systematisk og påliteleg arbeidsstil
 • Du er parat til å dele din kunnskap med og lære av andre
 • Du er oppteke av eit godt arbeidsmiljø og bidrar aktivt til dette
Vi tilbyr
 • Engasjerte og erfarne legekollegaer og medarbeidarar
 • Hektisk, spennande og utfordrande fastlege -og legevaktjobb
 • Gode samarbeidspartnarar
 • Fastlønn etter avtale og beredskapsvakter lønnast med «Nord-Noreg-tillegget»
 • Flott natur med gode friluftsmoglegheiter
 • Storbyliv tre timar køyreveg unna.
 • Vi er behjelpelig med å skaffe bustad 
Andre opplysninger
Kommunen følgjer vanlege vilkår for avtaleheimler fastset i lov, forskrift og avtaler. 

Krav om politiattest ved tilsetjing
Oppdatert CV, vitnemål og attestar skal lastas opp i Webcruiter. Aktuelle kandidatar vert invitert til intervju.

Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Det vert trekt 2% pensjonsinnskot. Bykle kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Namnet ditt vil normalt bli offentleggjort i forenkla søkjarliste. Du kan be om å bli unnateke offentlegheit, men då må du grunngje dette skriftleg, jf. offentleglova §25. Kan ikkje kommunen imøtekome dette, vil du bli varsla før offentleggjering.

Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar!
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bykle kommune
Kontaktperson
Navn: Heinz.Diehl
Tittel: Tenesteleiar Helse
Telefon: 41449988
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sarvsvegen 14
4754 BYKLE