Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Kvinneklinikken søker lege med interesse for gynekologisk onkologi. 

Vi ønsker å rekruttere lege med onkologisk kompetanse for å styrke vår kreftseksjon og cytostatikapoliklinikk. Stillinga vil ha tilhørighet til seksjon for Gynekologisk kreft, men vil ikkje inngå i Kvinneklinikkens øvrige vaktarbeid. Stillingas innhald og vikariatets varigheit kan diskuterast. 

Vi er søker spesielt legar med interesse for medisinsk kreftbehandling. Vi har alltid fokus på pasientryggleik, kompetanse, fagleg utvikling og brukarmedverknad. Som lege ved seksjon for Gynekologisk kreft vil du ha eit sjølvstendig fagleg ansvar og bidra til fagutvikling og undervisning. Både erfarne LIS og ferdige spesialistar blir oppfordra til å søke.  

Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus er regionssjukehus for Helseregion Vest og sentralsjukehus for Vestland fylke. Vi har universitetsfunksjon og driv forsking innan fagområdet gynekologi og fødselshjelp. Klinikken har fire avdelingar: fødeavdelinga, gynekologisk avdeling (delt i seksjon for generell gynekologi og kreft), fostermedisin/ultralyd og assistert befruktning. Vi har årleg om lag 4700 fødslar og rundt 3000 operative inngrep. Kvinneklinikken skal flytte inn i nytt bygg i 2023 og vi arbeider med løysingar for framtida. Det er derfor viktig at du som lege kan bidra positivt inn i utviklingsprosjekt og forbetringsarbeid.

I tida framover har vi behov for å styrke overlegebemanninga, spesielt innan gynekologisk onkologi. Vi kan tilby ein utfordrande arbeidskvardag med god moglegheit for karriereutvikling innen både klinisk kompetanse og forskingsaktivitet. Vi har eit hyggeleg kollegium som ønsker nye legar velkomne!

Arbeidsoppgåver

 • Klinisk arbeid
 • Forbetringsarbeid
 • Undervisning og rettleiing
 • Medansvar for god samhandling

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon 
 • Spesialistgodkjenning i Onkologi eller nesten ferdig spesialist i Fødselshjelp og Kvinnesjukdommar
 • Medisinsk embetseksamen
 • Gode kunnskapar i norsk og engelsk både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar

 • Vi søker deg som er fagleg sterk og som likar hektiske kvardagar
 • Vi søker deg som ser viktigheita av god kommunikasjon både med pasientar og kollegaer og som spontant møter andre med blikkontakt og eit smil
 • I vår spesialitet er det utroleg viktig å behandla pasientar profesjonelt og empatisk
 • Sist men ikkje minst må du ønske å bidra til eit positivt og inkluderande arbeidsmiljø

Om du kjenner deg igjen i denne beskrivinga, så finst det ikkje nokon betre arbeidsplass for deg enn Kvinneklinikken i Bergen

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver og eit godt arbeidsmiljø med høgt tempo
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktperson
Navn: Lorentz Erland Linde
Tittel: Seksjonsloverlege
Telefon: 41456090
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Kvinneklinikken, Helse Bergen
Haukelandsveien 22
5009 Bergen