Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
STORD KOMMUNE
Kommunen har stabil legeteneste, men treng utviding for å betra kapasiteten. Det er godt samarbeid med dei andre faggruppene i helse og omsorgstenesta. Alle legesentera har gode lokale og fleire av dei vil leggja til rette for utvida tal på legar.

FASTLEGEAVTALE
Det vert ledig 1 fastlegeavtale ved Stord legesenter med 1200 personar på liste. Kommunen er open for diskusjon om næringsavtale, fastlønna stilling eller andre alternativ ut frå søkjar sine ønske. Den aktuelle praksisen er sentralt lokalisert i moderne lokale, med elektroniske pasientjournal og eigne kvalitetssystem. Det er god drift, stabile arbeidsstokkar og tilsette med lang erfaring.

Vilkår for avtalane
Me vil strekkja oss langt for å koma i møte faglege utviklingsbehov anten søkjar er spesialist eller treng spesialisering som allmennlege. Kommunen er godkjend utdanningsverksemd og kan gje rettleiing og supervisjon frå røynde legar. Fastløna legar får gode permisjonsordningar og næringsdrivande ALIS lege vil få årleg utgiftsdekking knytt til vidare og etterutdanning.

Legen får gå inn i eksisterande samarbeidsavtale mellom legane ved den aktuelle kontor. Kommunen vil leggja til rette for at fastlegane skal ha trygge arbeidsvilkår med moglegheit for arbeidstidsordningar, med omsyn til familieliv, økonomi og fagleg fellesskap og utvikling.

Vaktordning
Legen må ta del i vaktordning på dagtid og i Sunnhordland interkommunale legevakt. Legevakta har fast stasjon i eit samarbeid mellom 3 kommunar med 31000 innbyggjarar. Det vert om lag 3 vakter/mnd. og høve for ekstravakter. Vaktdøger er oppdelt med tilstadesvakt for lege og sjukepleiar i fastlønsordning. Legevakta er samlokalisert med interkommunal sengeavdeling (KAD) i nye moderne lokale og nær Stord sjukehus og ambulanse.

Krav til stillinga
  • Godkjent norsk autorisasjon som lege.
  • Søkjar må ha fullført turnusteneste eller fått godkjent tilsvarande teneste av Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell som gir høve til å praktisere som fastlege.
  • Ha refusjonsrett frå Helfo.
  • Fagleg dyktig og gode samarbeidsevner.
  • Det må leggjast fram politiattest av ny dato.
Vi legg vekt pågode referansar som gjeld fagleg dugleik og personlege eigenskapar i høve samarbeid.

God norsk språkutøving og kulturforståing er viktig.

Vi kan tilbyeit godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidarar og ein arbeidsplass der det er fokus på eit fagleg godt tilbod til pasientar og tilsette.

Vi har godt samarbeid med vel-fungerande lokalsjukehus på Stord.

Vilkår for fastlegeavtale elles går fram av gjeldande forskrift, retningsliner og tariffavtalar.

Løns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk*.*

Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjar vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje.

For ytterlegare opplysingar om stillingane:
Kommuneoverlege Petra Turet Olsen kan kontaktast på 456 54 671, e-post: petra.turet.olsen@stord.kommune.no.
Kontakt elles gjerne Stord legesenter v/Øystein Nygård på: 47860040, e-post: oystein.nygaard@sklbb.no, eller
Dag Frode Valen Johannesen på 95076278, e-post: dfvj@sklbb.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stord kommune
Kontaktpersoner
Navn: Petra Turet Olsen
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 456 54 671
E-post: petra.turet.olsen@stord.kommune.no
Navn: Øystein Nygård
Tittel: Stord legesenter
Telefon: 478 600 40
E-post: oystein.nygaard@sklbb.no
Navn: Dag Frode Valen Johannesen
Tittel: Stord legesenter
Telefon: 950 76 278
E-post: dfvj@sklbb.no
Arbeidssted
Lønningsåsen 1
5417 STORD