Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Me har ledig
Aurland kommune har ledig 2 100% stillingar for fastlege ved etablert legekontor. Me ynskjer velkomen nyutdanna lege
under spesialisering (ALIS) eller spesialist i allmennmedisin.
Stillingane er knytt til Aurland legekontor som i dag har 3 fastlegeheimlar og ein LIS1-stilling. Legestillingane er fastløna. Legekontoret er godt bemanna med to erfarne helsesekretærar og ein sjukepleiar. Legekontoret nyttar journalsystemet Infodoc.
-Listetak er 700.
-Løn for ALIS: 900.000,- + 20% av inntente eigendeler/refusjonar. Avtale om næringsdrift (0-avtale) kan ordnast ved ynskje om det.
-Løn for spesialist i allmennmedisin etter avtale
-Det er knytta allmennmedisinske offentlege oppgåver til heimelen, sjukeheim eller helsestasjon.
-1 dag pr veke avsett til administrasjon
-Deltaking i 4-delt daglegevakt på kontoret i Aurland.
-Deltaking i interkommunalt 12-delt legevakt for kommunane Aurland, Årdal og Lærdal (totalt ca 9500 innbyggjarar), samlokalisert med legevaktsentral og KAD på Lærdal sjukehus. Rolege vakter med fast løn og fri etter vakt.

Me tilbyr
- bli ein del av ein triveleg arbeidsplass der arbeidsmiljø står i sentrum
- ei utfordrande stilling med moglegheit for utvikling og fagleg påverknad
- gratis inngang til symjebasseng etter kl 20.00 og til treningsrom i Aurlandshallen
- hjelp til å skaffe bustad. Aurland kommune har for tida ledig, nye og fine, husvære
- hjelp til å skaffe barnehageplass
- hjelp til å skaffe arbeid til partner
-ALIS vil få tildelt rettleiar, og me vil saman utarbeida og fylgja opp utdanningsplanen din. Rettleiing og supervisjon vil skje ved Aurland legekontor.
-fri med løn til kurs inntil 4 veker pr år. Kommunen dekkjer kursutgifter som ikkje blir dekka av utdanningsfond II.
-fokus på fagutvikling, med internundervisning kvar veke
-kultur for ad-hoc rådgiving på heile legekontoret
-samlokalisering og godt samarbeid med andre kommunale helsetenester.

Sjå også gjerne rekrutteringsfilmen og informasjonsbrosjyra til Aurland kommune: 
https://www.visbrosjyre.no/Aurland_kommune/WebView/
https://youtu.be/aFXLAnqaUbI

Kvalifikasjonar
- Offentleg godkjend lege med norsk autorisasjon
- Akuttmedisinsk kompetanse for legevakt
- Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
- Førarkort klasse B, og disponere eigen bil. Kontoret har eigen legevaktbil
- Godkjend politiattest jfr helsepersonellova før tiltreding i stillinga
- Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Personleg eigenskapar
- Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
- Høg arbeidskapasitet
- Fleksibel
- Positiv ogengasjert
- Inovativ og nytenkande
- Ha respekt for den deinskilde bruar
- Sjå heilskapleg i eit brukarperspektiv

Løns- og tilsetjingsvilkår
Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale.
Gode pensjons- og forsikringsordningar.

Etter helse og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav til godkjend politiattest før tiltreding i stillinga.

Tiltreding etter avtale
Har du spørsmål om stillinga eller lønn, kan du kontakte:
tenesteleiar Guri Olsen på tlf 959 84 663 eller kommunelege Frøydis Gullbrå på tlf 909 59 808

Generell informasjon om søknadsprosessen
Aurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord".

Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg.

Krav til språkkunnskapar
Den som blir tilsett må kunne kommunisere godt på norsk både munnleg og skriftleg. Aurland kommune nyttar nynorsk som målform. Gode engelskkunnskapar tel positivt.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Aurland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Guri Olsen
Tittel: Leiar Helse og førebygging
Telefon: 95984663
E-post: guri.olsen@aurland.kommune.no
Navn: Frøydis Gullbrå
Tittel: Fastlege / kommuneoverlege
Telefon: 57632999
E-post: froydis.gullbra@aurland.kommune.n
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
,
5745 AURLAND