Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Ved Augeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus er det ledig ei stilling som stipendiat i 100% for ein periode på 3 år. Alternativt kan det la seg gjera med ei 50% stilling i kombinasjon med ei 50% klinisk stilling over 6 år. 

Stillinga er knytt til prosjektet: "Sirolimus sammenlignet med metylprednisolon ved aktiv Graves øyesykdom", finansiert av Nasjonalt program for klinisk behandlingsforsking i spesialisthelsetenesta (KLINBEFORSK). Hovudrettleiar vil vera overlege/postdoktor Hans Olav Ueland. Birettleiar vil vere professor Eyvind Rødahl.

Ca. 1/3 av pasientar som får Graves sjukdom utviklar augeforandringar. Tilstanden rammar som oftast kvinner og kan føre til alvorlege kosmetiske og funksjonelle komplikasjonar med stor innverknad på livssituasjon og mentale helse. Graves augesjukdom skuldast ein autoimmun inflammasjon i augehola. Det er fleire moglege alternativ for behandling, men førsteval i aktiv inflammatorisk fase er vanlegvis høgdose kortikosteroid. Denne behandlinga har vist varierande effekt og har kjende biverknader, derfor er studiar av andre antiinflammatoriske medikament for denne gruppa pasientar av stor interesse. Gjennom finansiering av KLINBEFORSK vil vi utføre ein nasjonal multisenter studie der eit alternativt medikament (Sirolimus) vil samanliknast med konvensjonell behandling med kortikosteroid hos pasientar med Graves augesjukdom. 

Etter tilsetting må stipendiaten søke opptak i doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Bergen. Endeleg plan for gjennomføring av forskarutdanninga må vere godkjend av Det medisinske fakultetet innan tre månader etter at du har tiltredd i stillinga.

Augeavdelinga er ei spesialavdeling ved Haukeland universitetssjukehus. Avdelinga er knytta til Universitetet i Bergen, og forsking og utviklingarbeid står sentralt i vår verksemd. Avdelinga har stor breidde i si verksemd og vi greier ut og behandlar alle kategoriar augelidingar. Avdelinga har sengepost i Klinikk for Hovud/Hals, dagkirurgisk og poliklinisk eining og operasjonsavdeling. Sengeposten har 6 døgnplassar. Her er både elektive innleggingar og ØH innleggingar.

Arbeidsoppgåver

Stipendiaten sine arbeidsoppgåver vil vere kliniske undersøkingar av pasientar med Graves augesjukdom, analyse av innsamla datamateriale og utarbeiding av manuskript for publisering. I tillegg til å testa nye behandlingar arbeider vi med å kartlegge sjukdomsmekanismar og identifisera biomarkørar hos pasientar med Graves augesjukdom. Stipendiaten vil få høve til å utføre ulike laboratorieanalysar av biologisk materiale (feittvev, tårer og serum) frå pasientane.

Kvalifikasjonar

Søkaren må ha fullført medisinsk embetseksamen. I vurderinga vil det bli lagd vekt på fagleg styrke under dette relevant klinisk praksis (t.d. augesjukdommar, endokrinologi) og laboratorieerfaring (t.d. immunologi), eventuell forskingskompetanse gjerne frå kliniske studiar, gode samarbeidsevner og dessutan evne og motivasjon til å gjennomføre eit doktorgradsprosjekt. God skriftleg og munnleg norsk og engelsk er eit krav.

Opplæring i relevante metodar vil bli gitt, og stipendiaten vil få høve til å delta på naudsynte kurs. Den som vert tilsett vil arbeida i eit veksande og stimulerande forskingsmiljø på tvers av medisinske spesialitetar (augesjukdommar og endokrinologi) og samarbeida med basalforskarar m.a. innan immunologi. Stillinga er ideell for kandidatar som er interessert i klinisk forsking, og opnar nye moglegheiter for fagleg fordjuping og karriereutvikling. Målsetting etter endt forskarutdanning er ei Phd-grad.

Personlege eigenskapar

  • Du er punktleg og påliteleg
  • Du tilpassar deg lett og er løysingsorientert og fleksibel
  • Du har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

  • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
  • Gode pensjons- og forsikringsordningar
  • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
  • Eit meiningsfylt arbeid som gjev personleg utvikling

Stipendiatstillinga er ei åremålsstilling. Ingen kan vere tilsett som stipendiat i meir enn ein åremålsperiode ved same institusjon. Du kan heller ikkje bli tilsett i stipendiat-
stilling dersom du tidlegare har hatt slik tilsetting ved ein annan institusjon i regionen. Dersom du tidlegare har vore tilsett i rekrutteringsstilling, blir denne tilsettings- perioden trekt i frå den samla tilsettingsperioden.

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Stipendiat
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Hans Olav Ueland
Tittel: Overlege/Postdoktor
Telefon: 55975719
E-post: hans.olav.ueland@helse-bergen.no
Navn: Eyvind Rødahl
Tittel: Professor
Telefon: 55974110
E-post: Eivind.Rodahl@uib.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Augeavdelinga, Helse Bergen
Jonas Lies vei 72C
5053 Bergen