Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi søker fastleger til Alta kommune!

Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, somatisk sengepost, fødestue, røntgenenhet og DPS organisert under Finnmarkssykehuset, men samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral, samt ambulanseflybase.
Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, legeoppgavene er derfor utfordrende og varierte.

Som ny fastlege hos oss vil du følges tettere opp i oppstartsfasen av virksomhetsleder og kommuneoverlege. Du vil få en tilpasset ALIS avtale som sikrer at du fullfører spesialiseringen innen normert tid.


Et nytt og moderne sentrumsnært omsorgssenter åpnet januar 2021 hvor hjemmesykepleien, fysio- og ergoterapi, kantine, sykehjem med lang- og kortidspasser inkludert KAD og lindringsplasser er lokalisert.

Se video fra Alta omsorgssenter her: https://www.skyfish.com/p/alta/2047141/50309912?predicate=created&direction=desc

Alta har fem legesentre med til sammen 28 fastleger, samt fem LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer), WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.

Hos oss vil fastleger med interesse få gode muligheter til å engasjere seg i forskning, fagutvikling, undervisning av medisinstudenter og samfunnsmedisinske oppgaver.

Legetjenesten fikk vedtatt en ny handlingsplan i kommunestyret september 2022. Flere tiltak for rekruttering og stabilisering er iverksatt. Det planlegges også ytterligere tiltak som å redusere listelengder, samtidig som man ivaretar de økonomiske rammene for næringsdrivende fastleger.   

Vi søker nå etter 7 fastleger til både etablerte og nye næringshjemler:

Sentrum legepraksis har lokaler i Markveien 51 A i sentrum av Alta. Legepraksisen har 7 fastleger og LIS1.
Fastlegehjemmel 1    Listetak 700, oppstart medio juni 23
Fastlegehjemmel 2    Listetak 800, oppstart 01.05.23

Nordlys legesenter er en veldrevet gruppepraksis med 7 leger og en LIS1 lege. Lokalisert i Bossekop.
Fastlegehjemmel 3    Listetak 750, oppstart 01.05.23
Fastlegehjemmel 4    Listetak 600, oppstart 01.09.23


Elvebakken legesenter er lokalisert i Skipper Wirkolas vei og har per i dag plass til fire fastleger og en LIS1 lege. Legesenteret utvides nå med plass til 6 fastleger + en LIS1 lege.
 
Fastlegehjemmel 5    Listetak 600, oppstart medio august
Fastlegehjemmel 6    Ny 0 liste med listetak på 600, oppstart 01.05.23
Fastlegehjemmel 7    Ny 0 liste med listetak på 600, oppstart 01.09.23
 
Felles for alle fastlegehjemlene:
 • Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende (som ALIS kan du velge fastlønn første 2 år)
 • Tilsetting etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310
 • Til alle fastlegestillinger kan det knyttes offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte
 • Alle legesentrene drives privat og leier utstyr og personell fra Alta kommune i hht. avtale
Det forutsettes at den som tildeles hjemmelen inngår avtale om å påta seg listeansvar etter fastlegeavtalen (ASA 4310), med tilpasset listelengde i utdanningsløpet. Hjemmelshaver er forpliktet til å delta i kollegiale fraværsordninger og i kommunens legevaktsordning i henhold til avtaleverk.

Krav til kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Startet spesialisering i allmennmedisin før 01.03.19, eller
 • Gjennomført LIS1 i Norge og fullfører spesialiseringsløp etter ny ordning
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk
 • Legen som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon
Personlig egnethet vektlegges

Ønskede egenskaper og kvalifikasjoner
 • Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket
 • Kjennskap til takstsystemet mellom staten og legeforeningen – normaltariffen
Du;
 • Har gode samarbeidsevner
 • Liker å yte service til pasienter og samarbeidspartnere
 • Er faglig engasjert
 • Bidrar til godt arbeidsmiljø
Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.

Vi tilbyr
Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:
 • Daglegevakt (en fastlege og en LIS 1-lege) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager
 • Veiledning til deg som er under spesialisering og tett oppfølging under spesialiseringsløpet
 • Kurs/opplæring i akuttmedisin
 • Kompensasjon til ALIS for lavere listestørrelse
 • Forsterket basistilskudd
 • https://www.nsdm.no/alta-vil-trene-opp-trenere-i-teamtrening/
 • Praksiskompensasjon til kurs/veiledningsgruppe, praksisbesøk mm. i forbindelse med spesialiseringsløpet. Utvidet kompensasjonsordning for ALIS
 • Hjemmekontorløsning
 • Dekning av flytteutgifter etter kommunal reglement
 • 3 måneder permisjon hvert 3. år
 • Kommunen er behjelpelig med vikar til ferieavvikling
Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år, og fra høsten 2023; gratis barnehageplass.

Her er ni andre gode grunner til å bo i Alta: https://www.alta.kommune.no/ny-i-alta.565295.no.html

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av vikar- eller formidlingsbyrå, samt alternative annonsører
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Alta kommune
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Heggheim
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 990 35 997
Navn: Gøril Karlsen
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 917 50 865
Arbeidssted
,
9510 ALTA
Søk på stillingen