Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering i psykiatri ved Molde sjukehus frå 15.05.2023.

Molde sjukehus har 7 ulike psykiatriske seksjonar (blant anna DPS døgn og poliklinikk, alderspsykiatri, akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri) som saman dekker alle obligatoriske område av spesialistutdanninga i psykiatri.

For LIS3 er det ei rotasjonsordning mellom dei ulike seksjonane slik at LIS3 får gjennomført heile spesialistutdanninga i Molde. Der er fokus på å gi LIS3 ei god spesialistutdanning med tid til klinisk rettleiing, psykoterapirettleiing, deltaking på kurs og undervisning samt fordjupningstid kvar veke. 
Det er ei felles primærvaktording for LIS1 og LIS3 lokalisert ved Seksjon for akuttpsykiatri på Hjelset der det nye felles sjukehuset for Molde og Kristiansund er under bygging.

Vaktordninga vil LIS3 vil vere ca 16-delt tilstedevakt med fridag før og etter vakt. 

Fast ledig stilling inngår i rotasjonsordning. Oppstartseksjon blir avtalt med søkjar. 

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon, må leggast ved søknad på stilling som lege i spesialisering

Arbeidsoppgåver

 • LIS3 jobbar i tverrfagleg team med ei rekke ulike oppgåver knytta til behandling av dei fleste hovudgrupper av psykiske lidingar
 • LIS3 gjer i samarbeid med psykiater vurderingar knytta til medisinske problemstillingar og medikamentell behandling som ein del av jobben

Rettleiing av LIS1 og studentar inngår som ein del av arbeidsoppgåvene.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnusteneste etter gammal ordning
 • Må ha gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Kommuniserer godt både internt og eksternt
 • Stor evne til å arbeide tverrfagleg

Vi tilbyr

  Ei god spesialistutdanning i psykiatri!
  Sterkt tverrfagleg samarbeid
  Ein inkluderande arbeidsplass
  Det blir gitt økonomisk dekning for gjennomføring av obligatoriske kurs.
  Løn etter gjeldande overeinskomstar med eige psykiatritillegg
  Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Geir Magne Nødtvedt
Tittel: Overlege psykiatri
Telefon: 907 00 202
E-post: Geir.Magne.Nodtvedt@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for distriktspsykiatriske senter DPS Nordmøre og Romsdal, Helse Møre og Romsdal HF
Opdølvegen 1
6450 Hjelset
Søk på stillingen