Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Avdeling for rusmedisin, Haukeland universitetssjukehus utlyser ein 100% forskarstilling over ein åremålsperiode på 3 år. Halvparten av stillinga er knytt opp mot eit forskingsprosjekt for heroinassistert behandling (HAB-prosjektet), medan den andre halvparten er knytt opp mot ATLAS4LAR og ATLAS4Dependence. Studiane er intervensjonsstudiar med mål om å betre helsa hos personar med rusavhengighet. Forskinga er integrert tett opp til klinisk behandling ved LAR-poliklinikkar.

Les meir om prosjekta via våre nettsider    www.helse-bergen.no/bar

Arbeidsoppgåver

 • Leie og bidra til analysar av kvantitative helsedata og økonomiske og helseøkonomiske analysar
 • Jobbe i samarbeid med forskingruppa med kvantitative forskingsanalysar
 • Bidra i evaluering av kva som bør prioriterast 

Kvalifikasjonar

 • Har doktorgrad (eller tilsvarande kompetanse) og relevant utdanning knytta mot økonomi eller helseøkonomi
 • Erfaring frå forskingsprosjekt som nyttar kvantitative økonomiske eller helseøkonomiske metodar
 • Erfaring med helseforsking vil vurderast positivt
 • God kjennskap til norsk og engelsk, skriftleg og munnleg 

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsbevisst
 • Strukturert
 • Sjølvstendig
 • Nøyaktig
 • Gode kommunikasjonsevner

Søknaden skal innehalde

 • Ein kort oppsummering av relevant kompetanse, erfaring og motivasjon for å søke stillinga
 • CV
 • Kontaktopplysningar til to personar som kan vere referanse
 • Liste over relevant vitenkapeleg arbeid (publikasjonsliste)
 • Vi gjer merksam på at søknadar blir vurdert med den informasjonen og dei vedlegga som er knytta til søknaden i Webcruiter når søknadsfristen går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller norsk, og eventuelle omsettingar må vere attesterte. Det er søkar sitt ansvar å sørge for at all informasjon er lagt inn innan fristen 

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande jobb
 • Lønn i prosjektfinansiering og føretakets satsar
 • Høgt fagleg nivå
 • Ein arbeidsplass som støttar og oppmuntrar kvarandre


Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Forsker
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Lars Thore Fadnes
Tittel: Forskingsgruppeleiar
Telefon: 97704360
E-post: lars.thore.fadnes@helse-bergen.no
Navn: Arild Opheim
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 91314247
E-post: arild.opheim@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Avdeling for rusmedisin / AFR Forsking, Helse Bergen
Østre Murallmenningen 7
5012 Bergen