Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Førde BUP har ledige stilling for overlege/LIS3 frå snarast. 

Avdeling for psykisk helsevern for barn og unge er delt i fire seksjonar, ein sengepost og tre poliklinikkar. Ved seksjon Førde BUP er det ledig fast stilling for overlege / lege i spesialisering (LIS 3).

Førde BUP er lokalisert i Dagabygget, og er ein del av eit stort fagmiljø innan psykisk helsevern. 

Førde BUP dekker ei barnebefolkning på om lag 12 200 fordelt på 8 kommunar. Vi har spesialistar i alle profesjonar og dei fleste fagstillingar, mange med lang fartstid og erfaring innan feltet. Vi held eit godt fagleg nivå og har oppdatert kunnskap og behandlingskompetanse. 

Arbeidsoppgåver

 • Utgreie, diagnostisere og behandle psykiske lidingar hos barn og unge
 • Samarbeide med førstelinja og andre i spesialisthelsetenesta om eit heilskapleg helsetilbod
 • Deltaking i interne og eksterne møter, undervisning, fagutvikling, rettleiing og anna organisatorisk arbeid
 • For LIS inngå i for tida 7-delt vaktordning i Psykisk helsevern, for overlege i 5-delt bakvaktordning for Psykisk helsevern for barn og unge 

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege, med fullført turnusteneste
 • God fagleg vurderingevne
 • God norsk framstillingsevne både skriftleg og munnleg
 • Erfaring med arbeid i barne- og ungdomspsykiatri vert vektlagt

Personlege eigenskapar

 • Gode evner til å møte barn, unge og foreldre slik at dei opplever seg sett og forstått
 • Gode evner til å samarbeide med andre på ein likeverdig og respektfull måte
 • Fagleg interesse og tydeleg engasjement, med ønskje om å vere med og utvikle behandlingstilbodet vidare
 • Gode evner til å arbeide strukturert og målretta, og har høg arbeidskapasitet
 • Trivast i eit aktivt miljø og tverrfagleg team

Vi tilbyr

 • Tilrettelagt spesialiseringsløp
 • Heile spesialiseringa til barne-og ungdomspsykiater kan gjennomførast i Helse Førde. 
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst  
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt og ivaretakande arbeidsmiljø
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Det vert lagt til rette for fagleg og personleg utvikling

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Hildegunn Knapstad Fauske
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: (+47) 578 39 207
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Førde BUP, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde
Søk på stillingen