Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og psykologspesialister gjennom avtalespesialistordningen. Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.

Avtalehjemmelen er ledig for snarlig tiltredelse.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).

Om praksisen:
Praksisen er solopraksis, med hovedkontor i nye og moderne lokaler samlokalisert med annet helsepersonell i Kartverksveien 7, 3511 Hønefoss. Til praksisen er det knyttet et fullt utstyrt, nytt og moderne utekontor på Nesbyen, hvor hjemmelshaver er forpliktet til å være 20 % av tiden. Alle merkostnader knyttet til utekontoret inkl. utstyr dekkes av Helse Sør-Øst RHF iht Rammeavtalen. Praksisen benytter Infodoc journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett. Det drives audiologi inkl. høreapparattilpasninger, allergologi og søvnapneutredning i praksisen.
Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen.

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten ØNH-sykdommer
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten
Søkeren bør ha
 • Bred poliklinisk erfaring
 • Erfaring med undersøkelse og behandling av barn
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen
 • Erfaring fra audiologi og allergologi
Personlig egnethet
Søkeren må ha
 • God motivasjon for avtalepraksis
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.
 • Gode samarbeidsevner
Søkeren bør ha
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra avtalepraksis
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig
 • Evne til å rette seg etter veiledning
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og
  vertikalt
Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.

Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner.

Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR»
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Mohammad Sohrabi
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 92406780
Navn: Anita Jensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 62585500
E-post: anita.jensen@helse-sorost.no
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: Rådgiver - HR
Telefon: 62585500
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Kartverksveien 7
3511 HØNEFOSS