Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Helse Sør-Øst RHF har avtale med ca 950 legespesialister og 
psykologspesialister gjennom
avtalespesialistordningen. 
Avtalespesialistene skal bidra til å oppfylle sørge - for ansvaret til Helse Sør-Øst RHF.

Avtalehjemmelen er ledig fra 1. juli 2023.

Avtalepraksis skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Spesielt bemerkes at avtalepraksis skal drives i samsvar med den til enhver tid gjeldende Rammeavtale mellom de regionale helseforetakene og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister. 100% hjemmel forutsetter 37,5 timers ukentlig arbeidstid 44 uker pr. år, inkludert administrasjon av praksis. Praksis skal drives fra velegnede lokaler og være tilrettelagt og tilgjengelig for forflytningshemmede. Avtalespesialisten skal rapportere elektronisk til Norsk Pasientregister (NPR).  

Om praksisen: 
Praksisen (Asker Endoskopiklinikk) er lokalisert som solopraksis i Trekanten Senter, Knud Askers vei 28 B, 1383 Asker. Praksisen benytter Infodoc Plenario journalsystem og er tilknyttet Norsk Helsenett.

Nåværende lokaler tilfredsstiller ikke Rammeavtalens bestemmelser om tilrettelegging og tilgjengelighet for forflytningshemmede. Knyttet til overdragelsen må lokalene derfor tilpasses slik at vilkårene i Rammeavtalen oppfylles. Betingelser for overdragelse av praksis avtales med nåværende hjemmelshaver i samsvar med reglene i Rammeavtalen. 
Det utføres både gastroskopier og koloskopier i praksisen og dette ønskes videreført.

Kvalifikasjoner
Søkeren må ha 
 • Norsk autorisasjon som lege og spesialistgodkjenning i spesialiteten fordøyelsessykdommer 
 • Evne til å uttrykke seg tydelig og forståelig på norsk skriftlig og muntlig 
 • Relevant klinisk erfaring fra den offentlige helsetjenesten 
Søkeren bør ha 
 • Bred poliklinisk erfaring  
 • Erfaring med vurderinger av henvisninger og bruk av Prioriteringsveilederen 
 • Erfaring med endoskopiundersøkelser 
Personlig egnethet
Søkeren må ha  
 • God motivasjon for avtalepraksis 
 • Kjennskap til Rammeavtalen og øvrig regelverk for avtalepraksis 
 • Nødvendig interesse for, kunnskap om og erfaring med det norske helsevesenet, inkludert organisering, styring og funksjonsfordeling.  
 • Gode samarbeidsevner 
Søkeren bør ha 
 • Interesse for og erfaring med samarbeid med primærhelsetjenesten og den øvrige spesialisthelsetjenesten 
 • Erfaring fra avtalepraksis  
 • Erfaring i lederoppgaver inkludert arbeidsgiveransvar  
 • Punktlighet og evne til å arbeide systematisk, organisert og selvstendig 
 • Evne til å rette seg etter veiledning 
 • Ha god rolleforståelse som behandler og samtidig arbeidsgiver, samarbeidspart horisontalt og vertikalt  
 Søker vil bli vurdert ut fra faglige kompetanse og erfaring, samarbeidsevner, personlig egnethet og evne til å drive selvstendig virksomhet. Den som tildeles hjemmelen må fremlegge politiattest ved avtaleinngåelse.   
   
Avtalepraksis drives som selvstendig næringsvirksomhet. Helse Sør-Øst RHF yter driftstilskudd etter gjeldende bestemmelser i lov, forskrifter og avtaler jf. Rammeavtalens § 9. Legen må inngå avtale med Helfo om utbetaling av trygderefusjoner. 
 
Vi gjør oppmerksom på at HPR nummer, dato for norsk autorisasjon og norsk spesialistgodkjenning skal legges inn under «CV-elementer – Legg ved HPR
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Privatpraktiserende spesialist
Arbeidsgiver
Helse Sør-Øst RHF
Kontaktpersoner
Navn: Tore Sandanger
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 93445883
E-post: tolisan@online.no
Navn: Anita Jensen
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 62585500
Navn: Karina Kaspersen
Tittel: Rådgiver - HR
Telefon: 62585500
E-post: karina.kaspersen@helse-sorost.no
Arbeidssted
Trekanten Senter
Knud Askers vei 26
1383 ASKER