Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig 100 % stilling som kommunelege 2 frå 15.03.2023. Inntil 20% av stillinga kan nyttast til kommunale oppgåver. Listelengde: 650.

Jobb hjå oss vil gje deg spesielt god moglegheit til å verta kjend med kommunen og lokalsamfunnet, og du vil få  faglege utfordringar utover det kommunestorleiken elles kunne tilseia, og dessutan stor allsidigheit i arbeidsoppgåvene. 

Eidfjord kommune har i dag to faste legestillingar, i tillegg til turnuslege (LIS 1). Andre stillingar ved helseavdelinga er; helsesyster, psykiatrisk sjukepleiar og kommunepsykolog, fysioterapeutar, diabetessjukepleiar, jordmor og sjukepleiarar. Stillinga inneber og tilsyn ved Bygdaheimen.


Søkjaren må ha
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS1
 • God kjennskap til norsk helsevesen
 • God samarbeidsevne og fleksibilitet
 • God munnleg og skriftleg kunnskap i norsk
 • Du bør vera spesialist i allmennmedisin, eller i spesialisering
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt
 • Førarkort klasse B
Kommunen kan tilby
 • Konkurransedyktig løn
 • Hjelp til å skaffa husvære ved behov
 • Tilrettelegging og rettleiing for gjennomføring av ALIS-utdanning
 • Ei helseavdeling med eit godt utstyrt kontor med m.a. ultralydapparat, EKG, 24t BT, spirometri og lab
 • Ei velfungerande, 12-delt interkommunal legevaktordning på Voss.
 • Ambulanse stasjonert i bygda
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • Eit inkluderande arbeidsmiljø med humor og takhøgde
 • Bedriftshelseteneste 

Andre opplysningar 
I Eidfjord kommune må alle som skal arbeide innan helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemma vise politiattest før tilsetning. Denne må visast ved tilbod om tilsetjing og skal ikkje leggjast ved søknaden. I samsvar med offentleglova kan me vera forplikta til å offentleggjere opplysningar om søkjarar som har bedt om å verta unntatt offentlegheit. 

Kontaktopplysningar 
Dersom du har spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med kommuneoverlege Rita Høvset tlf. 413 50 556 eller einingsleiar Karin Flatabø Thrane, tlf. 951 38 645. 
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Eidfjord kommune
Helseavdelinga
Kontaktpersoner
Navn: Rita Høvset
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 41350556
E-post: rita.hovset@eidfjord.kommune.no
Navn: Karin Flatabø Thrane
Tittel: Einingsleiar
Telefon: 95138645
E-post: karin-flatabo.thrane@eidfjord.kommune.no
Søknad
Søknad merkes: Arkivsak ID: 23/23
Arbeidssted
Eidfjord legekontor
Simadalsvegen 1
5783 EIDFJORD