Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Klinikk for psykisk helse og rus - Avdeling psykisk helsevern barn og unge - Poliklinikk BUP Kristiansund

BUP Kristiansund er ein del av avdeling for psykisk helsevern barn og unge, som er samansett av poliklinikkar i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund, og ein døgnseksjon med einingar i Molde og Ålesund. Avdelinga er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri.

Vi har ledig mellombels stilling for lege. Oppstartdato etter nærare avtale med seksjonsleiar.

Poliklinikken i Kristiansund er organisert i tverrfaglege team: akutt/ambulant team, nevropsykiatrisk team, småbarnsteam og generalistteam. Vi tilbyr spesifikke behandlingstilbod som til dømes FBT, TF-CBT, EMDR og PEF, og har eit godt utvikla pasient- og pårørendeopplæringstilbud. Avdelinga har faglege nettverk på tvers av poliklinikkane i forhold til psykose, spiseforstyrringar, vald og overgrep, personlegdomsproblematikk og akuttarbeid.

Som LIS ved BUP Kristiansund vil du arbeide i tverrfagleg team med overlege og psykologspesialist. Poliklinikken har 3 overlegestillingar og 3 LIS-stillingar. 
Poliklinikken har eit ivaretakende og godt arbeidsmiljø, med mykje godt humør og arbeidsglede.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing og behandling av barn og ungdom med ulike type psykiske lidelsar og utviklingsforstyrringar
 • Gi informasjon og oppfølging til foreldre, skule og øvrige samarbeidspartnerar
 • Medvirke fagleg gjennom undervisning og  teamarbeid

Kvalifikasjonar

 • Du må ha norsk autorisasjon eller norsk lisens som lege
 • Du må mestre norsk (evt. dansk/svensk) muntleg og skriftleg
 • Den som får tilbod om stilling må legge fram godkjent politiattest (vandel) jfr. Lov om helsepersonell §20a. 

Personlege eigenskapar

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjonar og yrkesgrupper
 • Du kommuniserer godt med pasientar og medarbeidarar
 • Du arbeider strukturert og målretta
 • Personleg eignaheit, og intrykk frå intervju vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Kjell Åsmund Bryn
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 99355277
E-post: Kjell.Asmund.Bryn@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk BUP Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund