Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Steinkjer kommune lyser nå ut en ny fastlegehjemmel med "null-liste" som selvstendig næringsdrivende med et kommunalt tilskudd eller fastlønn ved Høvdinggården legekontor. Kommunen kan være behjelpelig med anskaffelse av bolig. Det er gode pendlermuligheter med gangavstand fra Steinkjer stasjon. 
 
Kontoret
Hjemmelen skal drives ved Høvdinggården legekontor AS i Steinkjer sentrum, som er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fem andre hyggelige og erfarne kollegaer der tre er spesialister i allmennmedisin. Kontoret bruker betalingsautomat fra Convene, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt System X journalsystem. Legekontoret skifter til nytt fagprogram Pridok medio januar 2023. For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.hovdinggarden.no.
 
Det er gode muligheter for å avhjelpe de andre legene med pasienter frem til listen er opparbeidet, noe som gir gode inntjeningsmuligheter. Det tilligger per nå ingen deltidsstilling innen allmennmedisinsk legearbeid (inntil 7,5 timer uke) til hjemmelen, men dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.
 
 
Legevakt
Steinkjer kommune har en velfungerende døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg hver 8.-9. uke. Fra 1.1.2023 arbeider legene 3-delt vakt med dagvakt 08:00-15:30, kveldsvakt 15:30-23.00 og nattvakt 23:00-08:00 hvor man er fastlønnet fra 23:00-08:00. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3-delt vakt. Legevakta er samlokalisert med bl.a. Brannvesenet, ambulansetjenesten, Sivilforsvaret og DMS i Inntrøndelag helse- og beredskapshus.
 
Vi kan tilby:
  • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer.
  • Trygge rammer i en kommune med god tilgjengelighet på ambulanse, og relativt korte avstander til sykehus (Namsos og Levanger)
  • Nytilsatte leger i privat næringsdrift gis et tilskudd på kr. 200 000,- pr. år de 2 første årene. Videre gis økt basistilskudd tilsvarende kr 100 000,- per år for fastleger i kommunen ved privat næringsdrift. Fra og med 2024 vil årlig tilskudd økes til kr. 200 000,- per fastlege i privat næringsdrift.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, gjennom ALIS-avtaler og tilskudd fra Helsedirektoratet.
  • Hybridmodellen dekker driftskostnadene mot at de beholder basistilskuddet. Legen beholder egenandeler, honorar og refusjoner fra HELFO. Kommunen gir lønn i 2 uker ved oppstart for å gjøre seg kjent med legekontoret og praksisen.
  • Ved fastlønn: 920 000,- - 1 040 000,-.
  • Veiledning under et mulig LIS3-løp, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp.
 
Det er viktig for kommunen med et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Spørsmål vedrørende praksisen ved Høvdinggården legekontor rettes til fastlege Bjørn Ole Bache, mobil nr. 91 34 30 57 eller mail: b.o.bache@ntebb.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
 
https://2018011.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4598650260?link_source_id=0
 
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 01.02.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Grøttum
Tittel: Enhetsleder legevakt og legetjenester
Telefon: 928 39 575
E-post: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
Navn: Bjørn Ole Bache
Tittel: Fastlege
Telefon: 913 43 057
E-post: b.o.bache@ntebb.no
Arbeidssted
Høvdinggården legekontor
Høvdingvegen 10
7725 STEINKJER