Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Stavanger kommune har 124 fastlegehjemler fordelt på 37 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. 
Det lyses nå ut ledig fastlegehjemmel i næring ved  Øyane legesenter. Hjemmelen ble nylig overdratt av kommune på grunn av rekrutteringssvikt, og er håndtert av vikarer over noe tid. Hjemmelen lyses derfor ut med mulighet for deling i 2.

Betingelser for overtagelse av praksis, må nå avtales med Stavanger kommune, i tråd med sentrale avtaler. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.

Det ytes et oppstartstilskudd på 200 000 kroner for ny hjemmelshaver. Tilskuddet blir delt ved delt hjemmel. Kommunal tilbakekjøpsgaranti som følger ordinære avhendinger kan vurderes under gitte betingelser. 
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i Nasjonal Alis tilskuddsordning.

Fastlegepraksis i Stavanger kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Hjemlene kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Legevaktstilplikting:  Stavanger kommune har 2 interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt og Stavanger legevakt. Tildeling av sted skjer først og fremst etter behov, så preferanse.
Da dette er en fellesutlysning oppfordrer vi sterkt søkere å kontakte respektive sentre på forhånd. Det er ønskelig at du som søker skriver preferanser i forhold til  de ulike hjemlene.

Øyane legesenter: 
Hjemmel med 1500 listeplasser ledig fra primo 2023. Hjemmelen kan om ønskelig deles i to.
Hjemmelen vil uten deling ha mulighet for uttrekk av pasienter slik at listen kan forkortes om ønskelig. 
Øyane legesenter er plassert  på Hundvåg og har i dag 4 fastlegehjemler. Legesenteret har 3 årsverk  hjelpepersonell. Senteret som nylig har fått tildelt en 4. hjemmel er under vurdering for oppjustering av antall ansatte hjelpepersonell. Legesenteret har EKG, 24t BT måling og spirometri. 
Journalsystem: Webmed.
Kontakt daglig leder : Konstanse Devold, tlf 98449735, eller Stavanger kommune ved Gro Merete Ringsø tlf 91163327

Kvalifikasjoner
Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Krav om minimum tilsvarende  C1 nivå  
 • Selvstendig evne til å drive praksis 
Vi tilbyr
 • Stavanger kommune har eget kvalitetsråd for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd. Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder. 
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle.
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg 
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin, kompensasjon for fravær i praksis ved obligatoriske kurs samt kompensasjon for kursavgift og praksisfravær for emnekurs for deg i ny ordning
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Fastlegeordningen
Kontaktpersoner
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
Navn: Gro Merete Ringsø
Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: 91163327
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Arbeidssted
Øyane legesenter
Arne Rettedalsgt 12
4007 STAVANGER