Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med kommunalt tilskudd eller fastlønn ved Sannan legesenter AS i Steinkjer sentrum, oppstart 1.2.2023
 
Steinkjer kommune lyser nå ut en ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende med et kommunalt tilskudd eller fastlønn ved Sannan legesenter med oppstart 1.2.2023.  Kommunen kan være behjelpelig med anskaffelse av bolig. Det er gode pendlermuligheter med gangavstand fra Steinkjer stasjon. 
 
Kontoret
Sannan legesenteret er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med fire andre hyggelige, dyktige legekollegaer, hvor tre er spesialister i allmennmedisin. Legekontoret har også fire erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn, Convene betalingsterminal og er tilknyttet Norsk helsenett.
 
Det er gode muligheter for å avhjelpe de andre legene med pasienter frem til listen er opparbeidet, noe som gir gode inntjeningsmuligheter. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr uke.
 
Hjemlene har en listestørrelse på 994 pasienter og et listetak på 1000 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr. uke.
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende allmenlegeutvalg samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 
Legevakt
Steinkjer kommune har en velfungerende døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 -30 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg hver 8.-9. uke. Legene arbeider 3-delt vakt med dagvakt 08:00-15:30, aftenvakt 14:30-23:00 og nattvakt 23:00-08:00 hvor man er fastlønnet fra 23:00-08:00. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3-delt vakt. Legevakta er samlokalisert med bl.a. Brannvesenet, ambulansetjenesten, Sivilforsvaret og DMS i Inntrøndelag helse- og beredskapshus.
 
Vi kan tilby:
  • Godt arbeidsmiljø med gode kollegaer
  • Å få være fastlege i kommunen, og med trygge rammer i en kommune med god tilgjengelighet på ambulanse, og relativt korte avstander til sykehus (Namsos og Levanger)
  • Ved fastlønn: 920 000,- - 1 040 000,-.
  • Nytilsatte leger i privat næringsdrift gis et tilskudd på kr. 200 000,- pr. år de 2 første årene. Videre gis økt basistilskudd tilsvarende kr 100 000,- per år for fastleger i kommunen ved privat næringsdrift. Fra og med 2024 vil årlig tilskudd økes til kr. 200 000,- per fastlege i privat næringsdrift.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, gjennom ALIS-avtaler og tilskudd fra Helsedirektoratet.
  • Veiledning under et mulig LIS3-løp, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
Spørsmål vedrørende praksisen rettes til Haydar Bamarni, mobil 45075114 eller mail: haydar.bamarni@gmail.com. Spørsmål vedrørende overtakelsen rettes til Jan Oddvar Setten, mobil nr. 40476525 eller mail: jan.setten@sannanlegesenter.no
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
https://2018011.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4592413711?link_source_id=0
 
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 06.01.2023
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karin Randi Grøttum
Tittel: enhetsleder legevakt og legetjenester
Telefon: 92839575
Navn: Aydar Bamarni
Tittel: lege Sannan legesenter
Telefon: 45075114
Navn: Jan Oddvar Setten
Tittel: lege Sannan legesenter
Telefon: 40476525
Arbeidssted
Sannan legesenter
Steinkjersannan 5
7713 STEINKJER