Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

DPS Ålesund poliklinikk har ledig vikariat i stilling som psykiater frå februar 2023
Poliklinikken er organisert i 3 team. Gruppebehandling, ROP, og Allmennteam. Stillinga er i Allmennteam.

For tida arbeider vi med å utvikle ei organisering slik at den einskilde kan bruke meir tid på å bli god på nokre oppgåver. Allmennteamet er derfor delt i fire, til dels spissa, mindre team. Vi trur dette vil gjere både arbeidskvardagen til medarbeidarane og det faglege tilbodet betre.
I poliklinikken er det mange spesialistar både innan psykologi og psykiatri. Psykiatarar har ei viktig rolle i DPS Ålesund poliklinikk. Vi har eit engasjert fagmiljø som er opptatt av å utvikle seg sjølve og pasienttilbodet.
 

Ålesund er kåra til den vakraste byen i Norge. Ålesund sin vakre Jugendstilarkitektur er viden kjent. Eit mangfald av tårn, spir og vakre utsmykkingar er som teken ut av eit eventyr. Byen og omlandet har eit særs rikt kultur- og konsertliv med nasjonale og internasjonale artistar. Du kan og oppleve eit mangfold av fjordar, øyar og fjell som ventar på å få begeistre deg.

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing, diagnostisering og behandling av menneske med psykiske lidingar
 • Deltaking i tverrfaglege behandlingsmøter
 • Samarbeid med medarbeidarar i poliklinikken og øvrige einingar i DPS og elles i klinikken
 • Deltaking i vaktordninga i klinikken
 • Vurderingssamtalar med pasientar med tanke på avklaring av vidare tiltak
 • Medisinvurderingar av teamet sine pasientar ved behov
 • Deltaking i poliklinikken sitt inntaksarbeid
 • Delta i poliklinikken si utvikling av spesialiserte tilbod

Kvalifikasjonar

 • Godkjent spesialist i psykiatri 
 • Må mestre norsk språk,  skriftleg og munnleg
 • Erfaring frå poliklinisk arbeid
 • LIS kan òg søkje dersom det er mindre enn 12 mnd til forventa sluttført utdanning

Personlege eigenskapar

 • Positivt innstilt til nye arbeidsformer innan psykiatri/ psykisk helsevern
 • Evne til å sette pasienten sitt behov i fokus
 • Fleksibilitet kring arbeidsoppgåver
 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig
 • Personleg eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting

Vi tilbyr

 • Eit fagmiljø som vil utvikle helseteneneste for framtida
 • Godt og støttande arbeidsmiljø med fagleg engasjerte kollegaer 
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Rekrutteringstillegg
 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Håvard Helgesen
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70167326
E-post: havard.helgesen@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk psykisk helse DPS Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Geilebergveien 20
6017 Ålesund