Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Velferdsetaten i Oslo kommune bistår bydelene på rusfeltet med forebyggende arbeid og tilbyr ca 500 byomfattende rusinstitusjonsplasser på flere omsorgsnivå. Velferdsetaten tilbyr også lavterskel og skadereduserende helsehjelp via flere ulike dagtilbud som brukerrom, feltpleie, lavterskel substitusjonsbehandling, forebygging og behandling av hepatitt C, RusFACT og poliklinisk rusbehandling. I tillegg har Velferdsetaten et overordnet ansvar for det overdoseforebyggende arbeidet i Oslo kommune.

Som lege i Ambulerende helseteam i Velferdsetaten  vil du yte helsehjelp til pasienter med store og sammensatte helseplager. Du vil inngå i et legeteam bestående av 3 leger. Legene bistår rustiltak og -institusjoner i Velferdsetaten med legetjenester og man alternerer mellom ulike tiltak gjennom uken. Ambulerende ellers av et helsefaglig team som bistår institusjoner i Velferdsetaten med helsefaglig oppfølging og en lavterskel hepatitt C-klinikk. Teamet ledes av overlege og leder av Ambulerende helseteam. 

Arbeidsoppgaver
 • Rådgivningsfunksjon overfor ledelse og sykepleiere ved de ulike tiltakene
 • Kliniske oppgaver av allmennmedisinsk karakter, blant annet generell indremedisin, infeksjonssykdommer, sårproblematikk, rusmedisin og psykiatri 
 • Samarbeid med andre instanser som fastlege, spesialisthelsetjeneste og NAV
Faste oppgaver og dager er per dags dato knyttet til følgende tiltak og fordeles mellom legene etter kapasitet, kompetanse og interesse:
 • Feltpleien på Prindsen mottakssenter
 • Klinisk og rådgivende arbeid ved Velferdsetatens omsorgsinstitusjoner og andre botilbud for personer i aktiv rus
 • Hepatitt C-klinikken, i tett samarbeid med tilknyttede leger i spesialisthelsetjenesten
 • Oslo kommunale ruspoliklinikk
Oppgaver ellers kan være veiledning og undervisning av pasienter og personale eller deltagelse i utviklingsarbeid for å bedre det helsefaglige tilbudet i Velferdsetaten.

Det vil kunne forekomme organisatoriske endringer som fører til at arbeidsoppgavene endres

Kvalifikasjoner
Vi søker lege som kan gå inn i ALIS-løp, eller spesialist fortrinnsvis i generell indremedisin, allmennmedisin, rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri.
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Dokumentasjon på godkjent LIS1. For søkere til overlegestilling: Dokumentasjon på godkjent spesialitet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Erfaring fra allmennmedisinsk arbeid, rus- og avhengighetsmedisin eller psykiatri er en fordel.
 • Kjennskap til arbeid innenfor rusfeltet er en fordel
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Tilfredsstillende politiattest kreves før tilsetting og må fremlegges før tiltredelse
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Vi søker deg som:
 • Er engasjert og motivert for arbeid med pasientgruppen 
 • Har svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne og motivasjon til å jobbe godt i et tverrfaglig miljø
 • Trives med å jobbe selvstendig som lege
 • Er fleksibel og trives med en uforutsigbar arbeidsdag og ambulerende virksomhet
 • Evner å stå i utfordrende og uforutsette situasjoner.
 • Evner å møte mennesker i krise.
 • God forståelse for egen rolle og rammer i kommunalt rusarbeid
Vi tilbyr
 • Et utfordrende og tverrfaglig arbeidsmiljø innen et spennende fagfelt.
 • Rusfeltet er i stadig endring og du får muligheten til å delta i forming og styrking av det helsefaglige tilbudet til pasientgruppen
 • En arbeidsplass med engasjerte kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Dagstilling med fleksitidsordning
 • Arbeidet gir opptil 2,5 år tellende tjeneste for spesialisering innen allmennmedisin etter nye spesialistregler fra 01.03.19. Det vil ved ansettelse utarbeides en utdanningsplan som forutsetter at den ansatte søker arbeid andre steder for å fullføre spesialiseringsløpet
 • Stillingen lønnes som Lege I i lønnstrinn 57 i Oslo kommunes regulativ (p.t. kr. 816 800 pr. år). For kvalifiserte søkere til overlegestilling lønnes denne som Overlege i lønnstrinn 65 (p.t. kr. 955 200 pr. år). Personlig avlønning kan vurderes hos særlig kvalifiserte søkere.
 • Gode tjenestepensjons- lån og forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring. Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Vitnemål, HRP-nr., dokumentasjon på LIS1, karakterutskrifter og attester bes legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Velferdsetaten
Kontaktperson
Navn: Kjersti Anne Ulstein
Tittel: Overlege
Telefon: 91655617
E-post: kjersti.ulstein@vel.oslo.kommune.no
Arbeidssted
,
0450 OSLO
Søk på stillingen