Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Ønsker du å være ansvarlig for medisinsk behandling om bord i Forsvarets nye logistikkfartøy KNM Maud? Hvis du i tillegg ønsker å spesialisere deg som allmennlege ved å arbeide 50 % av tiden som fastlege i Askøy kommune, søker Saniteten i Sjøforsvaret (SANSJØ) deg. 

Vi søker leger som er interessert i militærmedisin og som ønsker tjeneste om bord på vårt militære fartøy KNM Maud, og som ønsker å bli spesialist i allmennmedisin.

Arbeidsoppgaver
Klinisk virksomhet, herunder:
 • Seile som skipslege på KNM Maud.
 • Være militær medisinsk rådgiver for skipssjef.
 • Utføre klinisk og medisinsk sakkyndig arbeid.
 • Planlegge og gjennomføre undervisning i sanitet, samt støtte mønstringer, oppøving og kurs.
 • Inngå i Sjøforsvarets Sanitets operative personellstruktur og således kunne disponeres ved andre avdelinger/fartøy ved behov. 
Ansvar og administrative oppgaver: 
 • Ansvarlig for medisinsk behandling på KNM Maud.
 • Undervisning i helsefaglige emner.
 • Faglig oppdatering.
 • Utarbeide medisinske prosedyrer, retningslinjer etc. for personell om bord i samarbeid med leder KNM Maud Sanitet og sjef SANSJØ.
 • Støtte operative avdelinger i inn- og/eller utland etter Forsvarets behov. 
Kvalifikasjoner
 • Inneha norsk autorisasjon som lege med full rekvisisjonsrett, samt ha gjennomført turnustjeneste/LIS1. 
 • Inneha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. 
 • Inneha grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal (VA). Mangler du GBU eller offiserkurs kan du søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 10 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting. 
 • Du må bestå og oppfylle fysiske- og medisinske krav, da du må påregne beordring til operasjoner i utlandet. 
 • Du må tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, og være skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og bestå fysisk test (utholdenhet 4 og styrke 4). Se ellers www.Forsvaret.no for nærmere opplysninger om fysisk test m.m. Tester vil gjennomføres på intervjudagen.
 • Du må være villig til å ta militær tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det relevant/nødvendig. 
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret. 
Vi oppfordrer deg som søker til å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt Webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Flott om du merker vedlegg med relevant tekst som f.eks. vitnemål, attester og sertifikater. 


Personlige egenskaper

Stillingen krever at du er tilpasningsdyktig og trives i et aktivt og tidvis travelt miljø. Du er initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig, fleksibel og at du evner å arbeide godt med andre. 
Personlig egnethet og avdelingens behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting. Kvalifiserte søkere innkalles til intervju.

Forsvaret tilbyr
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med muligheter for boliglån og gode pensjonsordninger. 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et kompetent og kunnskapsrikt fag- og arbeidsmiljø.
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden pr. uke, når tjenesten tillater det. 
 • Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner i stillingskode 1519 kapteinløytnant eller i stillingskode 1520 major/orlogskaptein. 
  Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariff avtalen i Staten ved embarkering/seiling. 
  For stillingskode 1519 er avlønning: ltr 61-65: kr 563.500 - 604.400
  For stillingskode 1520 er avlønning  ltr 63 -67: kr 584.700 - 626.300
  Grunnet bortfall av redusert bundet arbeidstid tilkommer et tillegg à kr. 204 000-316 000,- i året avhengig av kvalifikasjoner. 
 • I tiden du er i spesialisering ved Askøy kommune, som er vår samarbeidspartner og den kommunen som tilbyr fastlegepraksis i spesialiseringsperioden, vil du motta provisjonslønn i henhold til avtale. Av lønn trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 
  
Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.02.23. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Om Forsvaret

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet. Sjøforsvarsstaben støtter Sjef Sjøforsvaret med å planlegge, styre, produsere og utvikle operative kapasiteter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
Haakonsvern orlogsstasjon
Kontaktpersoner
Navn: Jan Olav Arnesen
Tittel: Sjef Sanitetsskvadron Bergen
Telefon: 55504190
Navn: Amy Bruvik Næss
Tittel: Leder samfunnsmedisin - Askøy
Telefon: 56158333
E-post: Amy.Bruvik.Ness@askoy.kommune.no
Navn: Simran Jit Kaur
Tittel: HR-rådgiver
Telefon: 908 47 083
Hjemmeside
Arbeidssted
Loddefjord
K-3
5886 BERGEN
Søk på stillingen