Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Avdeling for sjukehuspsykiatri  
Gir tilbud til ei befolkning på ca. 120 000 innbyggarar i Nordmøre og Romsdal. Akuttseksjon, lokal sikkerhetspsykiatri, psykosepost og alderspsykiatri er i dag lokalisert på Hjelset der nytt felles sjukehus for Molde og Kristiansund vert bygd. Det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) vert ferdigstilt i løpet av 2025, men psykiatri-bygga vert ferdigstilte og skal vere klar til innflytting høsten 2024. 

Akutt psykisk helse
Akuttseksjon med 12 lukka døgnplassar. Har akuttansvar 24/7 og primærvaktordninga for LIS1/3 er tilknytta seksjonen. Dei siste åra har det vore ca. 700 innleggelsar årleg. Seksjonen har 3 overlegestillingar, 1 psykologspesialiststilling, 2 LIS-3 og 3 LIS-1stillingar. Veiledning og supervisjon er ein viktig del av jobben som spesialist.  

Seksjonen søker etter 1 overlege og 1 psykologspesialist i 100% fast stilling. Overlege stillinga er ledig frå 1. januar 2023 og psykologspesialist stillingen er ledig frå 1. februar 2023.     

Arbeidsoppgåver

 • Diagnostisk utgreiing og behandling
 • Individuell og tverrfagleg behandling
 • Kartlegging og utgreiing av funksjonsevne og psykisk helse
 • Internt samarbeid og rettleiing
 • Eksternt samarbeid og undervisning/rettleiing
 • Pårørandesamtalar
 • Samarbeid med miljøpersonalet om miljøterapeutiske tiltak
 • Psykoedukasjon for pasientar og pårørande
 • Deltaking i bakvaktsordning for overlegar

Kvalifikasjonar

 • Overlege innan psykiatri 
 • Psykologspesialist med vedtakskompetanse
 • Inneha norsk autorisasjon som psykiater eller vere i sluttfasen av si spesialisering innan psykiatri/rus 
 • Må meistre norsk munnleg og skriftleg, og ha god språkleg framstillingsevne
 • Erfaring frå undervisning- og opplæringsverksemd
 • Kompetanse og erfaring frå ulike metodar innen rettleiing

Personlege eigenskapar

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Du jobbar sjølvstendig, men fungerer samstundes godt i tverrfagleg samarbeid
 • Du har vilje til å bidra til å styrke eigen og andre sin kompetanse
 • Du må ha evne til å bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Du er god til å planlegge og utføre arbeidsoppgåver, sjølvstendig og i nært samarbeid med dine kollegaer i seksjonen
 • Du har stor arbeidskapasitet og trivast i eit aktivt arbeidsmiljø
 • Du har sans for ein diskusjon og har ein god porsjon humor
 • Du må ha god fysisk og psykisk helse
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting 

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Aina Herskedal
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 924 89444
E-post: aina.herskedal@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Akutt psykisk helse Hjelset, Helse Møre og Romsdal HF
Opdølvegen
6450 Hjelset
Søk på stillingen