Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vi har en nasjonal fastlegekrise som har ført til legemangel og utfordringer med å rekruttere leger, også i Gran kommune. Derfor har vi i kommunen og lokale fastleger blitt enige om en attraktiv "beholde- og rekrutterepakke", for å styrke fastlegeordningen. Avtalene mellom Gran kommune og legesentrene ble vedtatt i kommunestyret 20. oktober 2022, og signert av fastlegene dagen etter. Hos oss i Gran er det derfor flotte muligheter til en god start i allmennpraksis. Velkommen!

Seks ledige hjemler og én ledig sykehjemstilling

Gran kommune har seks ledige fastlegehjemler ved to av kommunens legekontorer. I tillegg har vi én ledig 50 prosent stilling som sykehjemslege. Vi ønsker å fylle hjemlene og stillingen så raskt som mulig.

Med det ferske kommunestyrevedtaket viser både kommunens politikere og administrasjon at vi i Gran ønsker å satse på fastlegetjenesten. Vi ønsker å beholde våre nåværende leger, samtidig som vi vil tiltrekke oss nye leger som vil jobbe som fastlege. I Gran kommune har vi et tydelig mål om å ha stabile fagmiljøer, kontinuitet, høy kompetanse og kvalitet i tjenesten.

Om avtalen mellom kommunen og fastlegene
Avtalen innebærer blant annet følgende:
 • vi øker antall legehjemler fra 13 til 15 og sikrer drivverdige lister for alle.
 • vi reduserer arbeidsbelastningen for legene ved å innføre et listetak på inntil 1000 pasienter per fastlege.
 • vi subsidierer drift for å sikre fastlegen god økonomi og styrke kompetanseutvikling, kollegasamarbeid og samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjeneste.
 • nye leger må ikke kjøpe seg inn i praksisen, siden kommunen eier hjemlene.
 • listelengden kan reduseres mer for leger med offentlige fastlegeoppgaver, som sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste.
 • vi legger til rette for videreutdanning til spesialitet i allmennmedisin (ALIS-løp).
Brandbu legegruppe har inngått avtale om virksomhetsoverdragelse (i tråd med avtaleverkets 8.2-bestemmelse). Her tar kommunen alle driftskostnader til og med 2025, og har ansvaret for å drifte legesenteret.

Jaren legesenter har inngått avtale om driftssubsidiering, slik at hver lege får et tilskudd på totalt 1000 kroner per pasient på liste per år (basistilskudd + kommunalt tilskudd) til og med 2025. Beløpet indeksreguleres hvert år.

Fra og med 2026 har Gran kommune lagt inn i avtalene at vi vil dekke minimum femti prosent av driftsunderskuddet ved Brandbu legegruppe og Jaren legesenter.

Om legesentrene med ledige hjemler
Som fastlege ved Brandbu legegruppe eller Jaren legesenter blir du en del av et kollegium med til sammen fem fastleger ved hvert legesenter. Vi ønsker å bygge opp et sterkt fagmiljø med gode rammebetingelser for fastleger som vil satse. Legesentrene har
 • dyktige medarbeidere
 • laboratorietjenester
 • oppdatert datapark
 • CGM journalsystem
 • tilknytning til Norsk helsenett
 • Convene betalingsterminal
Legesentrene samarbeider godt med spesialisthelsetjenesten, NAV og andre kommunale tjenester som barnevern, helsestasjon og hjemmetjenester.

Sykehuset Innlandet Gjøvik har lokalt spesialisthelsesenter i Gran. Brandbu legekontor har også turnuslege.

Både Brandbu legegruppe og Jaren legesenter holder til sentralt på Østlandet. Det er nært både tog og buss, og det er god forbindelse med Oslo og Gjøvik.

Om stillingene
Vi har følgende hjemler ledig:
 • tre faste kommunale fastlegehjemler ved Brandbu legegruppe, med tiltredelse så snart som mulig
 • tre faste kommunale fastlegehjemler ved Jaren legesenter, med tiltredelse så snart som mulig
Vi har følgende stilling ledig:
 • én kommunal 50 prosent fast sykehjemstilling ved Skjervum helse- og omsorgssenter, ledig fra 1. januar 2023. Denne stillingen kan kombineres med 50 prosent fastlegehjemmel, eller fordeles som 25 prosent bi-stilling ved siden av to av fastlegehjemlene.
Som selvstendig næringsdrivende allmennpraktiker inngår du avtale med Gran kommune i henhold til ASA 431 Rammeavtalen. Siden kommunen eier hjemmelen, er det ingen inngangspris.

Dine oppgaver som fastlege vil være
 • å være ansvarlig fastlege for en fastlegeliste med listetak på 1000 pasienter
 • å aktivt samarbeide og ha en sentral rolle i kommunens helsetjeneste
 • å delta i legevakt. Mellom klokka 08.00 og 15.00 mandag–fredag- ivaretar de respektive legesentrene øyeblikkelig hjelp. Om kvelden (klokka 15.00–23.00), i helg og på høytidsdager (klokka 08.00–23.00), har den lokale legevakten åpen. Legevakten er for både Lunner og Gran kommuner, og er samlokalisert med ambulanse, brann og politi. Sykepleiere er til stede under hele vakttiden. Alle netter (klokka 23.00–08.00) er det interkommunal legevakt i Gjøvik, for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland.
Det kan knyttes andre kommunale oppgaver til hjemmelen.

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre.
 • Er du raus med smilene overfor kollegaer og pasienter?
 • Er du proff og holder deg oppdatert på faget ditt?
 • Er du praktisk og finner gode løsninger?
I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som
 • har gode medisinske kunnskaper
 • er entusiastisk og samarbeidsvillig
 • har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • alltid spør pasienten «Hva er viktig for deg?»
 • alltid er opptatt av pasientens beste
Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:
 • Du er gjerne spesialist i allmennmedisin, under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin, eller godkjent allmennlege med full refusjonsrett fra Helfo.
 • Du har gjennomført turnustjeneste (dette er et absolutt krav).
 • Du har gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Du har kjennskap til norsk helsevesen.
 • Du har gjerne erfaring fra primærhelsetjenesten.
Vi vektlegger personlig egnethet og evne til samhandling når vi ansetter og tildeler hjemler.

Du som ansettes må levere MRSA-skjema. Dette finner du på www.gran.kommune.no under skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Hos oss får du
 • et arbeidsfellesskap med engasjerte og dyktige kollegaer
 • et raust og trivelig arbeidsmiljø
 • faglig interessante utfordringer
 • et godt fagmiljø hvor du får muligheten til å utvikle egen kompetanse
 • et aktivt allmennlegeutvalg
 • smågruppe på tvers av legesentrene for videreutdanning og spesialisering i allmennmedisin
 • mulighet for ALIS-løp med veileder
 • en kommune som satser på fastlegetjenesten og ønsker å ha stabile fagmiljøer, kontinuitet, høy kompetanse og kvalitet i tjenesten
 • en arbeidsplass sentralt på Østlandet, med gangavstand til både tog og buss, og god forbindelse med Oslo og Gjøvik
Likestilling og mangfold
Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Gran kommune
Kontaktpersoner
Navn: Bente C. Gauslaa
Tittel: Fastlege Brandbu legegruppe
Telefon: +47 913 21 663
E-post: bente.calmeyer.gauslaa@brandbu.nhn.no
Navn: Hallgeir Gisleberg
Tittel: fastlege Jaren legesenter
Telefon: +47 907 99 609
E-post: hgisleberg@hotmail.com
Navn: Marianne Heier Nappen
Telefon: +47 90519889
Arbeidssted
Rådhusvegen 39
2770 JAREN
Søk på stillingen