Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Om Rana kommune
Rana kommune er Norges tredje største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året!
Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd.
Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. Rana er vertskommune for Mo Industripark, en av landets største og grønneste industriparker.
Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. Midt i byen finner du Campus Helgeland, en motor
for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. Kompetanse er
et nøkkelord for Polarsirkelkommunen.
La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!


- Gode økonomiske betingelser og tilrettelegging for spesialisering i allmennmedisin.

Vi har to ledige fastlegehjemler tilknyttet Sentrum legegruppe.

Sentrum legegruppe ligger i sentrum av Mo i Rana. Legesenteret har fire fastlegehjemler. Hudlege driver praksis fra samme lokaler.

Listelengden er 1000 på begge pasientlistene. Infodoc journalsystem. Erfaren kollega på legesenteret vil være veileder for ALIS.

Rana kommune tilbyr alle næringsdrivende fastleger svært gode økonomiske betingelser. Driftstilskuddet tilnærmet lik driftskostnadene. For ALIS kan kommunen tilby fastlønn i spesialiseringsperioden dersom det er ønskelig.

For hjemmelen gjelder:
 • Svært gode inntjeningsmuligheter og ingen risiko pga. høyt driftstilskudd.
 • ALIS kan tilbys fastlønn inntil spesialitet er oppnådd.
 • Det tilbys tilrettelegging for gjennomføring av ALIS-utdannelse.
 • Veiledning gis av spesialist i allmennmedisin.
 • Dekning av flytteutgifter ihht til Rana kommune sitt reglement.
 • Kommunen innløser goodwill fra avtroppende lege og påtroppende lege kjøper sin andel av utstyr i praksisen for 150000 kr.
 • Fastlege deltar i interkommunal legevaktordning. Vaktdøgnet er delt i to. Vaktbelastningen er lav. Det utbetales en fast godtgjørelse for legevaktsarbeid ihht. lokal særavtale, som gir gode økonomiske betingelser for legevaktsarbeid.
 • Det er i dag ingen kommunale oppgaver knyttet til fastlegehjemlene. Kommunal bistilling kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke.
Kvalifikasjonskrav:
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege.
 • Fullført LIS1-tjeneste/turnustjeneste
 • Gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Man ønsker fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin eller søkere med relevant erfaring fra norsk allmennmedisin
Følgende vektlegges:
 • Personlig egnethet
 • Faglig engasjement
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team.
Gyldig politiattest skal fremskaffes når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Vitnemål og attester må legges ved søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Spørsmål knyttet til fastelegehjemlene kan rettes til
Frode Berg, kommuneoverlege. Telefon 41206706, e-post: frode.berg@rana.kommune.no

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 22.11.2022
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Rana kommune
Kontaktperson
Navn: Frode Berg
Telefon: +47 412 06 706
Hjemmeside
Arbeidssted
Mellomvika 5
8622 MO I RANA