Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Avd. for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (tidligere avdeling Brøset) er organisert som en av 4 avdelinger under Klinikk Psykisk Helsevern – Allmenn, Rehabilitering og sikkerhet.

Avdelingen med ca. 190 ansatte har sin mangeårige kompetanse og erfaring på personer med voldsproblematikk og omfatter for tiden 3 seksjoner:

 • Seksjon Regional Sikkerhetsavdeling (RSA)
 • Seksjon Forskning og poliklinikk med Regionalt Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri
 • Seksjon Nasjonale rettspsykiatriske funksjoner med Sentral Fagenhet for tvungen omsorg og Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet (NERS)

Seksjon Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) har ansvar for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og særlige utfordringer knyttet til voldsrisiko og sikkerhet. Seksjonen består av 2 regionale sengeposter med totalt 10 sengeplasser og en lokal sengepost med 6 sengeplasser, samt en fagstab bestående av leger, psykologer og sosionom. Seksjonen har blant annet ansvar for gjennomføring av Dom til tvungen psykisk helsevern og gjennomføring av rettspsykiatriske døgnobservasjoner. Et FACT-sikkerhetsteam er under etablering og vil være underlagt stillingens ansvarsområde. 

Ledig stilling:
Seksjonssjef ved Regional Sikkerhetsavdeling (RSA) 100% stilling; 50% administrativ stilling og 50% klinisk stilling

Det forutsettes stor grad av evne til helhetstenkning og samarbeid både med øvrige ledergruppe og administrasjon i avdelingen og øvrige ledelse på klinikknivå i Psykisk Helsevern for øvrig. Den som tilsettes må være motivert for å lede seksjonen gjennom en omfattende utviklings- og endringsprosesser som skal sikre kontinuerlig høy kvalitet i tjenestene, stabil og sikker drift og videreutvikling av avdelingens satsingsområder. Det forutsettes høy grad av evne til nytenking, innovative løsninger for videre tjenesteutvikling og selvstendig ansvar for bærekraftig drift av seksjonen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Seksjonssjef RSA inngår i ledergruppe for avdelingen og har avdelingssjefen som nærmeste leder
 • Seksjonssjef RSA er nærmeste leder for seksjonslederne ved sengepostene A/B og C samt leger, psykologer og sosionom som er ansatt ved seksjonen
 • Seksjonssjef RSA er ansvarlig for den helhetlige driften av virksomheten ved RSA, inkludert inntak av pasienter og observander til judisiell døgnobservasjon etter § 167 i straffeprosessloven
 • Seksjonssjef RSA har overordnet økonomiansvar for RSA
 • Overlege i Psykiatri må påregne funksjon som medisinskfaglig rådgiver for avdelingssjefen
 • Seksjonssjef RSA deltar aktivt i strategisk fag– og tjenesteutvikling for fagområdene retts- og sikkerhetspsykiatri i samarbeid med avdelingssjef, linjeledelse i St. Olavs hospital, HMN og øvrige helsemyndigheter
 • Seksjonssjef RSA ivaretar og videreutvikler forutsetninger og rutiner for samhandling med øvrige PH og samarbeidende enheter i andre regioner
 • Om nødvendig må en må etter behov kunne dekke funksjoner innen avdelingen på tvers av seksjonene, ved ferier, permisjoner, sykefravær og vakanser.
 • Den som tilsettes må om nødvendig delta i veiledning og undervisning av medisinstudenter og LiS (Lege i spesialisering).
 • Mulighet for deltakelse i bakvaktsordning.

Kvalifikasjoner

 • Overlege (spesialist i psykiatri)
 • Lederutdanning og/eller ledererfaring
 • Erfaring fra utviklingsarbeid eller innovative arbeidsprosesser vil bli vektlagt
 • Sikkerhetsavdelingen behandler pasienter med alvorlig psykisk lidelse hvor det er særlige utfordringer knyttet til sikkerhet. Dette krever særskilt kompetanse og søker
 • bør ha bred klinisk erfaring (eksempelvis psykose og/eller akuttarbeid. Erfaring fra sikkerhetspsykiatri vektlegges
 • Med hjemmel i Psykisk Helsevernloven kapittel 4A-7 kreves politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt stor vekt på søkernes interesse innenfor avdelingens virkefelt, personlig egnethet, med gode samarbeidsevner, helhetstenking, selvstendighet, fleksibilitet og evne til innovativt utviklingsarbeid
 • Søker skal bidra positivt til et godt og trygt arbeidsmiljø
 • Søker skal ha meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr

 • Et bredt fagmiljø med muligheter for faglig utvikling, veiledet forskning, prosjektarbeid,
  rettspsykiatriske oppgaver og konsulenttjenester overfor Kriminalomsorgen og rettsvesen
 • En arbeidsplass med høyt faglig nivå og trivelig arbeidsmiljø
 • Rettspsykiatrisk arbeid som sakkyndig er mulig
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
St. Olavs hospital HF
Kontaktperson
Navn: Antje Gross-Benberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 98408238
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatriSeksjon Regional Sikkerhetsavdeling (RSA)
Østmarkveien 35
7040 Trondheim