Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kreftavdeling og Senter for lindrende behandling organiserer kreftbehandlingen i divisjon Gjøvik-Lillehammer. Virksomheten består i dag av Stråleterapienheten, Kreftenheten Gjøvik, Kreftenheten Lillehammer og senter for lindrende med palliative team på både Gjøvik og Lillehammer. Avdelingen har sengepost med 10 senger sammen med Medisinsk avdeling på Gjøvik. Kreftenhetene har moderne utstyr og gir poliklinisk medikamentell behandling, mest i form av cytostatika, og har et tett samarbeid med lokalmedisinske sentre på Fagernes, Gran og Otta. Stråleterapienheten har områdefunksjon for hele Sykehuset Innlandet HF og har strålemaskiner og doseplanleggingsutstyr fra 2016 (Versa HD fra Elekta med posisjoneringsutstyr fra C-rad). Stereotaksi er et nytt tilbud som er under oppbygging ved enheten. Digitale løsninger og videokonsultasjoner brukes aktivt i driften. Forskning er et satsningsområde og målet er at utprøvende behandling skal bli en integrert og naturlig del av klinisk praksis og pasientbehandling ved avdelingen.

Legetjenesten i avdelingen dekker alle virksomhetene og alle legene er per i dag geografisk plassert på Gjøvik. Avdelingen har 9 overlegestillinger og 7-8 stillinger for leger i spesialisering.

Ved avdelingen er det ledig 2 stillinger for lege i spesialisering (LIS2/3) i onkologi i 100% vikariat i et år med oppstart 1. mars -22 . 

God mulighet for forlengelse av vikariat og/eller fast stilling etter dette vikariatets utløp.

Vi samarbeider med OUS for spesialistutdanning.

Det kan bli aktuelt med ytterligere tilsettinger fra samme søkermasse dersom flere LIS-stillinger blir ledige innen søknadsfristens utløp.  

Kopi av relevant utdanning og attester skal legges ved søknaden i webcruiter.

 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk innenfor medisinsk onkologi og stråleterapi
 • Visitt, inn- og utskrivelser av onkologiske pasienter i sengepost, under supervisjon med overlege
 • Arbeide i tverrfaglig team: tverrfaglige vurderinger, utredning og behandling
 • Delta i internundervisning for avdelingen og undervisning for pasienter/pårørende
 • Leger i spesialisering vil under supervisjon av overlege utføre selvstendige oppgaver knyttet til vurdering av behandlingsopplegg
 • Delta i arbeidet med kliniske forskningsprosjekter 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon som lege, ha fullført og godkjent LIS 1
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig.
 • Relevant yrkeserfaring, klinisk erfaring og akademisk kompetanse vil bli vektlagt 

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet, samt god pasientbehandling
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig og evne til å håndtere høyt arbeidspress
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, i møte med kollegaer, pasienter og pårørende
 • Sans for nye utfordringer
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i utvelgelsen 

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • God pensjonsordning gjennom KLP.
 • Behjelpelig med overgangsbolig.
 • Per i dag ingen vaktordning, arbeidstid primært på dagtid.
 • Anledning til høy faglig utvikling, samt personlig utvikling.
 • Regelmessig etisk supervisjon 
 • Hyggelig arbeidsmiljø.
 • Mulighet for 1 år indremedisin inkludert hematologi i divisjonen. 
 • Lillehammer og Gjøvik er byer hvor det er gode muligheter for å kombinere spennende jobber med en aktiv fritid med nærhet til Mjøsa og ski- og turområder.

 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktperson
Navn: Svein Ove Husnes
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 90198895
E-post: svein.ove.husnes@sykehuset-innlandet.no
Arbeidssted
KREFTAVDELING GJØVIK/LILLEHAMMER, Sykehuset Innlandet HF
Kyrre Greppsgate 11
2819 Gjøvik