Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Barne- og ungdomsavdelinga (BUA), Førde sentralsjukehus har ledig fast 100% stilling for LIS 2/3 per 01.03.2023.

Ved internt opprykk vil det bli ledig vikariat. Ber om at det i søknaden blir opplyst om vikariat også er av interesse. 

Førde sentralsjukehus er eit middels stort sjukehus med kliniske avdelingar for indremedisin, kirurgi, ortopedi, nevrologi, kreft, barn og ungdom, kvinneklinikk, øyre-nase-hals, intensiv og psykiatri. Les meir om Helse Førde.

Barne- og ungdomsavdelinga (BUA) er ei generell pediatrisk avdeling som tek imot nyfødde og premature f.o.m gestasjonsalder 31, yngre etter dei er behandla og stabilisert ved regionsjukehus. Elles har avdelinga alle barn og unge frå 0-16 år - kronikarar til 18 år. BUA jobbar for å heve aldersgrensa for alle unge til 18 år i tråd med nasjonal Ungdomshelsestrategi.

BUA har, i tillegg til sengepost, poliklinikk, habiliteringstilbod og ambulerande poliklinisk teneste til Lærdal og Eid. 

Arbeidsgjevar har ansvar for spesialiseringsløpet. Delar av LIS 3-tenesta føregår på regionsjukehus, anten
ved HUS eller SUS.
Vedkommande som får tilbod om tilsetjing må legge fram tilfredsstilande politiattest
(vandel), jfr Lov om helsepersonell §20a (gjeld arbeid med barn og
utviklingshemma). 

Førde ligg sentralt i tidlegare Sogn og Fjordane, med god tilgang til flott vestlandsnatur. Her er gode moglegheiter for topptur både sommar og vinter, samt kort veg til kysten og båtliv. Førde er eit handelsentrum med eit rikt kulturelt tilbod som strekk seg frå kunst til konsertar. Bli kjent med den fine kommunen vår: Sunnfjord kommune.

Arbeidsoppgåver

 • Visittarbeid ved sengepost, vakt og poliklinikk utgreiing og behandling av barn i alder 0 til 16 år (18)
 • Legar i spesialisering arbeider breitt og i stor grad sjølvstendig, under tilsyn og rettleiing av overlege
 • LIS deltek aktivt i høve undervisning i avdelinga, samt i prosjekt- og utviklingsarbeid som BUA er ein del av   

Kvalifikasjonar

 • Må ha norsk autorisasjon som lege
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad (gjeld berre for helsepersonell)
 • Erfaring frå arbeid med barn og unge i Barne- og ungdomsavdeling vil bli føretrekt    

Personlege eigenskapar

 • Utadvendt
 • Strukturert 
 • God kommunikasjonsevne med barn og pårørande
 • Trivst med å jobbe i eit tverrfagleg team
 • Bidragsytar til eit godt arbeidsmiljø
 • Samarbeidsvillig
 • LIS som ønskjer å bli spesialist i barnesjukdommar og som har erfaring frå arbeid i barne- og ungdomsavdelinga vil bli føretrekt            

Vi tilbyr

 • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt og ivaretakande arbeidsmiljø
 • Langtidsplanlegging av arbeidstid, fråvær (som t.d ferie) og oppgåver  
 • Grundig opplæring ved oppstart.
 • Tett, trygt og godt samarbeid med spesialist i barnesjukdommar, erfarne pleiarar og leiing
 • Spennande og bredt fagområde der ein får prøve seg i praksis i mange forskjellige prosedyrer og situasjonar

 

Mangfoldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer  å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Førde HF
Kontaktperson
Navn: Cathrine Ullebø
Tittel: Kst. seksjonsleiar for legar BUA
Telefon: (+47) 578 31 310
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og Ungdomsavdeling, Helse Førde
Svanehaugvegen 2
6812 Førde