Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vil være med på en spennende utvikling i primærhelsetjenesten og bli fastlege i Ringsaker kommune, da har du muligheten nå!

En av våre erfarne fastleger ved Moelv legesenter skal pensjonere seg, og vi søker etter deg som vil overta fastlegehjemlen. 

Hjemlen er som selvstendig næringsdrivende med 1050 pasienter pdd. Som et av tre legesentre deltar Moelv i nasjonalt pilotprosjekt om Primærhelseteam. Det innebærer blant annet bredere oppfølging av kroniske pasienter, det er også ansatt to sykepleiere på legesenteret i forbindelse med prosjektet. 

Moelv legesenter har fem fastlegehjemler og en LIS1. Legesenteret er velutstyrt og godt organisert. Hjelpepersonellet er stabilt og har høy kompetanse. Senteret er organisert som et AS og ny fastlege forutsettes å inngå i eksisterende samarbeidsavtale med de andre legene ved senteret. Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og øvrige deler av kommunen. Kommunen har også inngått egen avtale med SKIL – senter for kvalitet i legekontor - om kvalitetsarbeid i alle legesentrene i kommunen.
Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemlen. Som Lis3 vil du dermed få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet.  

Vi ønsker en faglig engasjert lege i 100% stilling som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. 

Arbeidsoppgaver:
 • Allmennmedisin/fastlege
 • Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert ved Lillehammer interkommunale legevakt, Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. Vaktbelastningen er ca 2 vakter pr måned. Mulighet for å ta ekstra vakter.
 • Fastlegene deltar i allmennlegeutvalget
 • Aktiv deltagelse i det nasjonale pilotprosjektet: Primærhelseteam
 • Senteret benytter journalsystemet Pridok
Kvalifikasjoner:
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS del 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
 • Faglig engasjement og dyktighet vektlegges
 • Kunnskap om relevant regelverk
Personlige egenskaper:
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
 • Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring
 • Samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter vil bli vektlagt
Annet:
Overdragelsesbetingelser avtales mellom fratredende og overtagende lege. Kommunen er ikke part i avtalen.
Per dags dato er det ikke knyttet noen kommunal bistilling til hjemmelen. Kommunen kan pålegge legen deltidsstilling innenn almennmedisinsk legearbeid begrenset til 7,5 timer/uke ved fulltids virksomhet. Fastlegeforskirften og avtaler mellom legeforeningen og KS legges til grunn for arbeidet. Ringsaker kommune har 30 fastlegeavtaler og to LIS1 fordelt på 6 legesentre.

Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Paal Koren
Tittel: Fastlege og daglig leder ved Moelv legesenter
Telefon: +47 41271147
Navn: Øyvind Sørlien
Tittel: Rådgiver
Telefon: +47 99045166
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Brugata 2
2380 BRUMUNDDAL
Søk på stillingen