Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver
Vår dyktige marinelege på Madla skal videreutdanne seg, og vi har derfor et spennende vikariat ledig.
Som marinelege i SANSJØ jobber du med mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fagmiljø med høy kompetanse på militær sanitet. Stillingen er 100% med 18 timers arbeidsplikt. 


ARBEIDSOPPGAVER
 • Som Marinelege skal du utøve tjeneste som lege. Herunder medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell.
 • Du skal utøve sanitetsstøtte ved øvelser samt støtte andre avdelinger ved behov.
 • Du skal utøve forebyggende og helsefremmende virksomhet ved basen. Herunder ansvar for smittevern.
 • Som Marinelege har du også administrative oppgaver. Blant annet å være medisinskfaglig rådgiver, undervisning i helsefaglige emner, medisinsk kvalitetssikring ved legekontor/sykestue og delta i utarbeidelse av virksomhetsplaner og faglig oppdatering.
KVALIFIKASJONER
 • Autorisasjon som lege i Norge, med full rekvisisjonsrett.
 • Gjennomført turnustjeneste/LIS1.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Du må ha grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserkurs for akademisk befal. Søkere som mangler GBU kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserkurs for akademisk befal (for tiden 8 ukers varighet) ved første anledning etter tilsetting. 
 • Du må være villig til å ta militære tilleggsutdanning/kurs dersom Saniteten i Sjøforsvaret finner det nødvendig.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO Secret før tiltredelse. Bakgrunnssjekk vil bli gjennomført.
 • Stillingen medfører at en må kunne påberegne beordring til operasjoner i utlandet. Du må dermed tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1, skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i utlandet i høyrisikoområde) og gjennomføre og bestå fysisk test, karakter 4. Det må påberegnes å gjennomføre fysiske tester på intervjudagen. 
 • Personen som ansettes vil styrkedisponeres i Sjøforsvaret. Dette innebærer plikt til å fortsette i stillingen ved mobilisering og krig
Det er en fordel om du også har:
 • Godkjent spesialitet innen allmennmedisin eller relevant doktorgrad.
 • Erfaring fra Sjøforsvaret/Forsvaret

PERSONLIGE EGENSKAPER

Vår nye kollega er en løsningsorientert lege som er omgjengelig, fleksibel og initiativrik. Det er viktig at du evner å samarbeide med andre og liker å lære andre faget ditt.
Personlig egnethet vil tillegges vekt ved ansettelse.
Vi oppfordrer deg som søker å skildre hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du tenker er relevant i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en i rekrutteringssystemet vårt webcruiter. Det gjør at vi får et så godt bilde som mulig av deg og kvalifikasjonene dine. Husk å laste opp godt merkede vedlegg av relevante vitnemål, attester og sertifikater. Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge. Vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvelgelses- og tilsettingsprosessen.
Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

FORSVARET TILBYR
 • 100% stilling etter avtale om redusert bundet arbeidstid (RBA), med 18 timers arbeidsplikt i uken. Se "Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært fast tilsatt leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid" for nærmere informasjon. Tilsetting forutsetter at Forsvaret er hovedarbeidsgiver.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med spennende arbeidsoppgaver.
 • Utfordringer i godt arbeidsmiljø med høy kompetanse på militær medisin.
 • Gode velferdsordninger, blant annet trening i arbeidstiden når tjenesten tillater det.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Jf lov om statens pensjonskasse, som innebærer god tjenesteordning, med muligheter for boliglån til konkurranse-dyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1519 Kaptein/Kapteinløytnant eller stillingskode 1520 Major/Orlogskaptein. 
  SKO 1519 (OF2): lønnstrinn 61-65, som er for tiden kr. 563.500 - 604.400 per år
  SKO 1520 (OF3): lønnstrinn 63 -71, som er for tiden kr. 584.700 - 677.000 per år.
Det tilkommer særtillegg etter Forsvarets arbeidstidsavtale (ATF) og Hovedtariffavtalen i Staten.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Vikariatet lyses ut med tiltredelsesdato snarest og sluttdato 31.07.2023.


OM FORSVARET

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet. Sjøforsvarsstaben støtter Sjef Sjøforsvaret med å planlegge, styre, produsere og utvikle operative kapasiteter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.
Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.
Les mer om jobb i Forsvaret.
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Militære stillinger
Arbeidsgiver
Forsvaret
KNM Harald Haarfagre
Kontaktpersoner
Navn: Rune Salater
Tittel: Orlogskaptein / sjef Sanitetsskvadron Stavanger
Telefon: 51 34 75 81
E-post: rsalater@mil.no
Navn: Simran Jit Kaur
Tittel: HR-Rådgiver (for administrative spørsmål)
Telefon: 908 47 083
Hjemmeside
Arbeidssted
Madlaleiren utenfor Stavanger
Madlaveien 345
4045 HAFRSFJORD