Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Det er 8 fastleger i Oppdal kommune, fordelt på 2 legesenter, Auna legesenter og Oppdal legesenter. Legesentrene flyttet sammen i helt nytt bygg den 20.03.2020.   Auna legesenter er i 1. etg. og Oppdal legesenter i 2. etg. Ambulansestasjon, ulike legespesialister, helsestasjonen og jordmortjenesten er tilknyttet samme bygg. Den ledige hjemmelen er knyttet til Oppdal legesenter, det forutsettes at ny fastlege inngår samarbeidsavtale med legene ved Oppdal legesenter.

Oppdal legesenter er et veletablert og velfungerende legekontor bestående av 4 leger, hvor alle jobber som selvstendig næringsdrivende. 12 måneder i året har vi også LIS1 ved kontoret. Legekontoret er bemannet med erfarne og dyktige helsesekretærer. Listelengden for hjemmelen er på maks 650 pasienter. Tilknyttet stillingen er 10% kommunal stilling tilknyttet flyktningehelsetjenesten. Tiltredelse kan skje tidligere etter nærmere avtale med hjemmelshaver.

Oppdal kommune er eget legevaktdistrikt, pr tid 10. delt vakt (inkl LIS1) i vaktklasse 1. Den som tilsettes plikter deltagelse i dagberedskap og legevaktsordningen. Her inngår også oppfølging av kommunalt akutt døgntilbud. Økonomiske vilkår for overtagelse av praksisen etter avtale med nåværende hjemmelsinnehaver.

Oppdal kommune gir følgende tilbud til søkere:

Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS) har kommunen som utdanningsinstitusjon et ansvar for å tilrettelegge for spesialiseringsløpet. Oppdal kommune vil søke ALIS-tilskudd, sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at du får utarbeidet og fulgt opp din utdanningsplan.
For ny lege som inngår denne fastlegeavtalen med Oppdal kommune tilbys et etableringstilskudd på kr. 300 000 
Søker må ha norsk autorisasjon og har fullført turnustjeneste, samt beherske norsk språk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt ved tildeling av hjemmelen. Det er fortrinnsvis ønskelig med lege som er kvalifisert for å gå selvstendig legevakt. For øvrig skjer tildeling i henhold til gjeldene lover, forskrifter og avtaleverk.

For nærmere opplysninger om hjemmelen kontaktes rådgiver helse og omsorg: Frøydis Lindstrøm, telefon 99642934, mail: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no

Søknad sendes via elekstronisk søknadsskjema. Søknad kan alternativt sendes: Oppdal kommune, postmottak, Inge Krokans vei 2, 7340 Oppdal  eller e-post: postmottak@oppdal.kommune.no
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oppdal kommune
Kontaktperson
Navn: Frøydis Lindstrøm
Tittel: Rådgiver helse og omsorg
Telefon: 996 42 934
E-post: froydis.lindstrom@oppdal.kommune.no
Arbeidssted
Oppdal legesenter
Russervegen 5
7340 OPPDAL