Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering (LIS) frå 20.11.2022. Det kan bli aktuelt med mellombels tilsetting  for lege som ventar på turnus, dersom vi ikkje får kvalifiserte søkjarar til fast stilling.

Avdeling for TSB Ålesund tilbyr tverrfagleg spesialisert behandling til rusavhengige over 18 år. Avdelinga består av 3 kliniske seksjonar; poliklinikk, avrusing og korttids døgnbehandling. I tillegg har avdelinga ein poliklinikk og ein langtids døgnbehandling lokalisert i Molde. Avdelinga tilbyr avrusing, utgreiing og behandling til rusavhengige både gjennom individuelle og gruppeterapeutiske tilnærmingar.

Arbeidet som LIS omfattar vurderingar og behandling av avhengighetsproblematikk, men inkluderer også arbeid med psykiske utfordringar og somatikk. Fagmiljøet ved avdelinga er tverrfagleg. Ålesund behandlingssenter har i dag 3 overlegar med spesialitet i rus- og avhengigheitsmedisin og 6 LIS-stillingar.

Stillinga vil gå inn i avdelinga si vaktordning for LIS, som per i dag er 6-delt. Den som blir tilsett vil følge program for å oppnå læringsmål som fører fram til spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

Attestert tenestebevis frå tidlegare arbeidsgjevar, og ev. anna relevant dokumentasjon, må leggast ved søknad på stilling som lege i spesialisering.

Arbeidsoppgåver

 • Mottak
 • Medisinsk oppfølging og behandling av pasient
 • Diagnostikk
 • Medikamentvurderingar
 • Utgreiingsarbeid
 • Tverrfagleg samarbeid både internt og eksternt
 • Undervisning

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar
 • Godkjent del 1 av spesialistutdanninga eller turnustjeneste etter gammal ordning

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å kunne arbeide tverrfagleg
 • Fleksibel, positiv, ansvarsbevisst og endringsorientert
 • Å vere personleg eigna vert tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktpersoner
Navn: Siri-Mette Dragsund Hoff
Tittel: Seksjonsleiar
Telefon: 70171333
E-post: Siri.Mette.Dragsund.Hoff@helse-mr.no
Navn: Oddbjørg Bjørge
Tittel: Overlege
Telefon: 70171303
E-post: Oddbjorg.Setrenes.Bjorge@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avd. for TSB Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF
Vestmoa 27
6018 Ålesund
Søk på stillingen