Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.

Kort om arbeidsgiver

Regional avdeling spiseforstyrringar (RAS) er ein av seks avdelingar i Psykiatrisk klinikk, Divisjon psykisk helsevern, Haukeland universitetssjukehus. Avdelinga er lokalisert i Glasblokkene på Haukelandsområdet. Øvrige avdelingar i Psykiatrisk klinikk er Avdeling psykiatrisk akuttmottak, Avdeling stemningslidingar, Avdeling spesialisert psykosebehandling, Avdeling psykosomatisk medisin og Avdeling alderspsykiatri.

Psykiatrisk klinikk har som ambisjon å vere eit fyrtårn innan psykisk helsevern. Vårt mål er at regional avdeling for spiseforstyrringar skal vere leiande i fagfeltet. Som psykiater ved RAS vil du ha behandlingsansvar for pasientar både i sengepost og i poliklinikk. Deler av stillinga vil vere prioritert til forsking i samarbeid med forskingsgruppa, der det vil vere mogeleg å utvikle Phd prosjekt. Du vil jobbe tett med eit høgspesialisert fagleg team som har fokus på gode pasientforløp på tvers av behandlingsnivå i Helse Vest. I vårt tverrfaglege behandlingsteam skal vi ha spesialistar i psykiatri, psykologspesialstar, psykologar, psykomotorisk fysioterapeut, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog, spesialsjukepleiarar og sjukepleiarar.

RAS er ei av fire regionale einingar i Noreg, og gjev behandlingstilbod til pasientar med alvorlege spiseforstyrringar i Helse Vest. Avdelinga har eit døgntilbod med åtte sengeplassar samt ein spesialistpoliklinikk. I tillegg har vi eit tverrfagleg Responsteam, som tilbyr rettleiing til behandlarar og behandlingsteam i saker med alvorlege spiseforstyrringar i regionen. Vi har ansvar for utvikling av kompetanse innan spiseforstyrringar i Helse Vest. Kvalitetsarbeid og forsking er sentrale satsingsområde, og avdelinga har ei forskningsgruppe i utvikling.

Arbeidsoppgåver

 • Psykiatrisk og somatisk utgreiing og diagnostisering av pasientar
 • Behandlingsansvar, planlegging og gjennomføring av behandling
 • Fagleg ansvarleg for vedtak i psykisk helsevern
 • Deltaking i tverrfagleg team, inkludert Responsteam
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnarar rundt pasienten
 • Rettleiing av LIS
 • Rettleiing og formidling av kunnskap internt og eksternt i Helse Vest

Kvalifikasjonar

 • Spesialist i psykiatri
 • Ønskjeleg med kunnskap om/interesse for pasientar med spiseforstyrringar
 • Forskingskompetanse, eller ønskje om å utvikle forskingskompetanse
 • Må kunne bruke norsk på høgt nivå, både munnleg og skriftleg
 • Norsk autorisasjon

Personlege eigenskapar

 • Du har engasjement for fagfeltet/pasientgruppa og ønskjer å vidareutvikle kompetansen din
 • Du er motivert, fleksibel og løysingsorientert
 • Du har god evne til samarbeid
 • Du bidrar aktivt til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Eit engasjert fagmiljø og gode kollegaer ved RAS
 • Fagmiljø i Psykiatrisk klinikk med felles undervisning, spesiallstforum og kasuistikkar
 • Høgt fagleg nivå på behandling av alvorlege spiseforstyrringar
 • Spennande moglegheiter i samband med forsking og metodeutviklling
 • Deltaking i regionalt og nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrringar
 • Deltaking i kompetansehevingsprogram inkludert deltaking i internasjonalt samarbeid på fagfeltet

 

Mangfaldserklæring
Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Profesjonsstudium
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Bergen HF
Kontaktpersoner
Navn: Svetlana Raknes
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: +47 46774940
E-post: svetlana.raknes@helse-bergen.no
Navn: Erik Johnsen
Tittel: Klinikkoverlege
Telefon: +47 92456225
E-post: Erik.johnsen@helse-bergen.no
Navn: Signe Haugen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 98625750
E-post: signe.haugen@helse-bergen.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Psykiatrisk klinikk, Helse Bergen
Haukelandsbakken 15
5009 Bergen