Kort om arbeidsgiver

Klinikk for diagnostikk - Avdeling for medisinsk mikrobiologi - Mikrobiologi Molde

Avdeling for medisinsk mikrobiologi er samansett av to seksjonar: Seksjon Molde og Seksjon Ålesund. Avdelinga yter service til alle fire sjukehusa  og til primærhelsetenesta i Møre og Romsdal fylke.
Pågåande pandemi, ein stigande forekomst av antibiotikaresistens og ein stadig større populasjon av immunsupprimerte/infeksjonsutsette pasientar gjer at faget veks i omfang og blir viktigare.
Medisinsk mikrobiologi er eit klinikknært laboratoriefag og dei daglege arbeidsoppgåvene for legane i  avdelinga er i stor grad grensesnittet mellom laboratorium og klinikk

Avdelinga har ledig tre års utdaninngsstilling for lege i spesialisering i perioden 01.02.2023 - 01.02.2026.

Vi ber om at attestar/tenestebvis frå andre arbeidsaforhold blir skanna inn som vedlegg til CV/søknad

Arbeidsoppgåver

 • Kontorstad for legar i avdelinga er ved seksjon Molde, men ein må pårekne regelmessige reiser til Mikrobiologi Ålesund.
 • Lis tek del i primærvaktordning.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført og godkjent LIS1-teneste, eller turnusteneste etter gammal ordning.
 • Stillinga er øyremerka kandidatar som ønskjer spesialitet i medisinsk mikrobiologi.

Personlege eigenskapar

 • Vi ønskjer å byggje eit solid fagmiljø i foretaket, og søkjer kreative og inititativrike medarbeidarar
 • Gode evne til samarbeid, både med andre tilsette i avdelinga og med samarbeidspartnarar i sjukehusa og i primærhelsetenesta.
 • Evne til å arbeide sjølvstendig, men også til å arbeide i team.

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Einar Nilsen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 71222139
Hjemmeside
Arbeidssted
Mikrobiologi Molde, Helse Møre og Romsdal HF
Parkvegen 84
6412 Molde
Søk på stillingen