Rus- og avhengighetsmedisin er en ny (fra 2014)  og ettertraktet spesialitet  som dekker et bredt og viktig satsningsområde.

Avdeling for Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er en del av Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern.
Avdelingen har fem behandlingsenheter, Enhet for avrusning, Enhet for utredning på Sanderud, ca. 5 km fra Hamar sentrum, og Enhet for korttidsbehandling, Enhet for gravide og Enhet for familie på Reinsvoll ca. 15 km fra Gjøvik. Enhet for gravide og enhet for familie er regionale enheter.

Våre pasienter har utfordringer med samtidig rus- og psykiske lidelser. De har mulighet til bedring av symptomer og livskvalitet gjennom koordinert utredning og behandling av begge lidelser. Vår behandling skal møte pasientens komplekse utfordringer; medisinske, psykologiske og sosiale utfordringer.

Vi leter etter deg med interesse for denne pasientgruppen og ser verdien av et tverrfaglig samarbeid for å gi best mulig og helhetlig behandling til en sårbar og stigmatisert pasientgruppe.

I vår avdeling vil du møte pasienter med komplekse utfordringer og hjelpebehov. Jobben vil kunne være en stor mulighet for faglig og personlig utvikling.

TSB er et satsningsområde, og avdelingen har nå ledig stiling for lege i spesialisering ved de regionale enhetene Enhet for gravide og Enhet for familie, Reinsvoll.

Enhet for familie er en døgnenhet som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling til familier med barn der en eller begge voksne har en rusmiddelavhengighet og psykiske utfordringer. Enheten har ti døgnplasser og tar imot pasienter fra hele Helse Sør-Øst. Målgruppen er familier med barn mellom 0-6 år der foreldrene har daglig omsorg. Tilbudet er frivillig. Dersom familien venter barn, kan den gravide få plass på Enhet for gravide frem til fødsel og far blir pasient på Enhet for familie. Etter fødsel fortsetter de behandling sammen på Enhet for familie.  Enhet for gravide har 10 regionale plasser for gravide med rusmiddelutfordringer. Innleggelse på Enhet for gravide kan være frivillig (etter Phl §2-1) eller uten eget samtykke (etter Khol §10-3 og 10-4).

Sammen med oss vil du bidra til å jobbe mot målene våre, som er: Kartlegge/utrede psykisk helse og ruslidelse, påbegynne behandling av ruslidelse og eventuell psykisk lidelse,  svangerskapsomsorg, forberedelser til fødsel og barselstid og kartlegge, utrede og veiledning på foreldrekompetanse. Du vil i samarbeid med ledelsen på enhetene bidra til å oppnå kvalitetsmål og vil i samarbeid med psykolog være deltakende i teamene til pasientene.

 Ved avdelingen er følgende stilling ledig:

Lege i spesialisering, 100% fast stilling med snarlig tiltredelse. Arbeidsstedet til den ledige stillingen ved oppstart er ved enhetene Enhet  for familie og Enhet for gravide på Reinsvoll.

Stillingen inngår i SI sin rotasjonsordning. 

Avdelingen legger til rette for spesialisering i spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin.  Stillingen vil kunne tilby full spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin, med 5 års tjenestetid som vil dekke spesialitetens krav om tjenestetid og læringsmål. Tjeneste i akutt psykiatri og psykose kan gjennomføres på Reinsvoll eller Sanderud. DPS tjeneste med TSB poliklinikk vil kunne tilbys på DPS Gjøvik, DPS Lillehammer eller DPS Elverum-Hamar. Tjeneste ved avrusning foregår på Enhet for avrusing på Sanderud.

Rotasjonens rekkefølge vil avhenge av andre LIS i spesialiseringsløp og tilgjengelige spesialister/veiledere. 

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og behandling av pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
 • Kartlegging og basisutredning av pasienter med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse
 • Bidra til kunnskapsbasert praksis og helhetlig integrert pasientbehandling
 • Bidra til et godt tverrfaglig samarbeid, internt og eksternt
 • tre hovedområder: Det pasientspesifikke og kliniske arbeidet, være med å lede behandlingen og veilede teamet rundt familiene, samt bistå enhetsledelsen i å ivareta at enheten drives ihht styringsverktøy 
 • Delta aktivt i kvalitets og endringsarbeid 

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske et skandinavisk språk godt, både skriftlig og muntlig
 • Gjennomført LIS 1 tjeneste. For leger uten LIS 1, vil stilling kunne tildeles som et vikariat
 •  Leger som er i spesialisering for spesialiteten allmennmedisin (fastleger) og ønsker og er i behov av sykehustjeneste for spesialiteten allmennmedisin, kan også søke

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Ha en stor grad av bevissthet rundt egen kompetanse og hva man må søke veiledning på, i forhold til fagets kompleksitet
 • Trives med å jobbe i team
 • God evne til å jobbe selvstendig
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel
 • Villighet til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Tilrettelegging for gode rotasjonsordninger i samarbeid med DPS med tanke på et komplett utdanningsløp for spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Tjenestepensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP). 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Sykehuset Innlandet HF
Kontaktpersoner
Navn: Gine Maren Sollien
Tittel: Psykologfaglig rådgiver
Telefon: 46809848
Navn: Anita Øvre Dobloug
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91128889
Arbeidssted
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling, Sykehuset Innlandet HF
Presteseter 1
2840 Reinsvoll