Kort om arbeidsgiver

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Poliklinikken i Kristiansand har følgende stilling ledig:
1 x 100 % fast stilling for overlege/psykologspesialist/psykolog. Terapeuter med lang klinisk erfaring kan også bli vurdert. Stillingen er organisatorisk plassert i ABUP, men 50 % av stillingen er knyttet til arbeidsoppgaver på Barne- og ungdomsavdelingen (BUA). Tilstedeværelse vil være delt mellom BUA og ABUP. Tiltredelse etter avtale.

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 31 årsverk. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Poliklinikken er delt inn i 3 team som har ansvar for hvert sitt geografiske området i Vest-Agder. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) ved Sørlandet sykehus Kristiansand er en del av Somatisk klinikk i Sørlandet sykehus. BUA består av fire kliniske enheter. Enhet for nyfødtintensivmedisin, barne- og ungdomspost, samt enhet for Habilitering for barn og ungdom og RIB- enhet for regional intensiv barnehabilitering. BUA  i Kristiansand har lokalsykehusfunksjon for vestre og midtre del av Agder, og har områdefunksjon på Sørlandet for nyfødtintensiv, store barn intensiv, kardiologi, onkologi, langtidsmekanisk respirasjonsstøtte-behandling og overgrepssaker. Avdelingen utreder og behandler ungdommer med sammensatte psykosomatiske tilstander og tar imot akutte pasienter etter selvskading og intox.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver ved Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)

 • Tilstedeværelse og deltakelse i de ulike behandlingsteam på Barne– og ungdomsavdelingen i Kristiansand med hovedfokus på avklaring av videre utredning/ behandlings behov i ABUP
 • Individuelle pasientsamtaler/ pårørendesamtaler i avdeling eller poliklinikk, med mål om kartlegging og forslag til behandlingstiltak 
 • Arbeid med psykosomatiske symptomer, samt videreutvikle samarbeidet rundt denne pasientgruppen

Arbeidsoppgaver ved Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP)

 • Arbeidsoppgavene er primært knyttet opp mot pasienter med psykosomatiske symptomer
 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Oppgaver knyttet til spesialitet
 • Det er et krav at spesialist tar ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern 
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre offentlige og private hjelpeinstanser og institusjoner, samt andre avdelinger på sykehuset
 • Overlege/ psykologspesialist/ psykolog arbeider i tverrfaglig team

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog 
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykiatri
 • Relevant klinisk videreutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Vi er ute etter riktig person med riktig kompetanse for å utfylle teamet, personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt
 • Vi ønsker en medarbeider som har evne til å arbeide målrettet og analytisk både i selvstendig arbeid og med bidrag til teamet/samarbeidspartnere
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet
 • Evne og kunnskap til å ha fokus på barnet og barnets behov i arbeid med foreldrene
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team

Vi tilbyr

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst  
 • Lønn etter kvalifikasjoner 
 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Veiledning ved behov/ veiledning jf. krav til spesialiseringen
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling  
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Navn: Lise Bjørnsen
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 938 13 633
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Poliklinikk Kristiansand, Sørlandet sykehus HF
Egsveien 100
4615 Kristiansand