Kort om arbeidsgiver
Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har behov for leger til vikariater i 100 prosent stilling knyttet til arbeid ved helse- og velferdssentre, helsehus, helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Vi tilbyr spennende fagmiljøer og arbeidstid fra 08.00 til 15.30. 

Alle leger som jobber med pasienter i kommunens helsetjenester, må være spesialist eller i spesialisering i allmennmedisin, jfr. kompetanseforskriften av 2017. Som lege i påvente av LIS1 har du mulighet til å jobbe som vikar i ett år, og arbeidserfaringen er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger. Vikarstillingene kan derfor også være aktuelle for leger i påvente av LIS1.

Som vikar hos oss vil du jobbe alene som lege på tjenestested i nært samarbeid med øvrig helsepersonell. Det legges opp til faste møtepunkt i legegruppen og veiledning ved behov.

Skriv i søknaden hvor du foretrekker å jobbe.

HPR-nummer og minimum tre referanser oppgis i søknaden. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

For mer utfyllende opplysninger rundt stillingene, kontakt koordinator for sykehjemsleger Hege Miranda Dahlen på telefon 908 19 431 eller koordinator for skole- og helsestasjonsleger Lise Kathrine Juul på telefon 948 49 323.

Vi ansetter fortløpende etter behov.

Arbeidsoppgaver
Helse- og velferdssenter/helsehus:
 • Ivareta legetjenester til pasienter i helse- og velferdssentre/helsehus i henhold til kommunens overordnede pasientforløp og fastsatte rutiner
 • Samhandling/samarbeide med annet helsepersonell i enhetene og pasientens pårørende
 • Deltagelse i jevnlige møter/smågrupper med de andre sykehjemslegene og sykehjemsoverlege
 • Internundervisning
 • Kollegial fraværsdekning ved korttidsfravær
Helsestasjon:
 • Være kjent med vedtatt helsestasjonsprogram og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer
 • Skal gjennom undersøkelsen fremme barnets helse og medvirke til å identifisere barn i risiko eller som det er bekymring for
 • Ha et forebyggende fokus
 • Samarbeide med fastleger og BUP St.Olav i følge samarbeidsrutiner
 • Være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjon
 • Bidra overfor ledelsen av helsestasjonen i forhold til planlegging og evaluering av driften av
 • helsestasjonen, inkludert vurdering av avvik
 • Bidra i rutineutviklingsarbeid sammen med faglig koordinerende lege
 • Kan etterhvert bli aktuelt å ivareta ressursteam i forbindelse med barn av foreldre med
 • Rusproblematikk
Skolehelsetjeneste:
 • Gjennomføre skolestartundersøkelsen i samsvar med gjeldende retningslinjer og etter de føringer som er bestemt av arbeidsgiver og arbeidsleder i Trondheim kommune
 • Bidra til å gi medisinske råd og informasjon til lærere, foreldregruppe, skoleledelse, helsesykepleiere og andre samarbeidspartnere i Barne- og familietjenesten (BFT) på den skolen/de skolene som legen har som tjenestested
 • Bidra i det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten i samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut  og eventuelle øvrige ansatte i BFT. Lege bør delta i årlige samarbeidsmøter med skolen jfr. Samarbeidsavtalen med skolen
 • Delta på månedlige møter med legekolleger
 • Bidra i rutineutviklingsarbeid sammen med faglig koordinerende lege
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
Personlige egenskaper
 • Interesse for allmennmedisin med hovedvekt på geriatri eller pediatri
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner og arbeider godt både selvstendig og i team
 • Evne til å be om råd når det er nødvendig
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning
 • Veileder
 • Tett oppfølging/samarbeid med overlege
 • Arbeidserfaring som er tellende ved søknad på utlyste LIS1-stillinger
 • Fast arbeidstid 08.00 - 15.30 mandag til fredag
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder legetjenesten
Telefon: 95209113
Navn: Hege Miranda Dahlen
Tittel: Koordinator sykehjemsleger
Telefon: 90819431
Navn: Lise Kathrine Juul
Tittel: Koordinator for skole- og helsestasjonsleger
Telefon: 948 49 323
Arbeidssted
Prinsens gate 1 A
7013 TRONDHEIM
Søk på stillingen