Kort om arbeidsgiver
Arbeidsstad
Pleie- og omsorgstenesta ved Luranetunet bu- og behandlingssenter i Os, samt Fusa bu- og behandlingssenter i Eikelandsosen. 

Luranetunet bu- og behandlingssenter (LBBS)  har to korttidsavdelingar og åtte langtidsavdelingar med til saman 175 bebuarar. Vi har òg ein ny og flott innebygd tropehage på 1300 m2, der temperaturen er behageleg heile året. 

Fusa bu-og behandlingssenter (FBBS) har ein miljøavdeling for personar med demens, ein bu avdeling og ein korttids-og rehabiliteringsavdeling med til saman 40 bebuarar.

Vi har og 3 kommunale ØH-senger innen somatikk, rus og psykiatri. 2 på LBBS og 1 på FBBS.

Kortidsavdelingane er for pasientar som treng vidare behandling etter sjukehusopphald (opptrening, vidare medisinsk behandling, rehabilitering), eller palliative pasientar med behov for lindrande behandling. Vi tar imot heimebuande som treng avlastning eller medisinsk utgreiing.

LBBS har ca 4,5 legeårsverk tilknytt sjukeheimen, hvorav fire i 100%. To er spesialistar i allmennmedisin. Det vil dermed være gode moglegheiter for medisinstudentar med lisens å kunne jobber her med god oppfølging og veiledning av erfarne leger.

FBBS har ca 0,6 legeårsverk tilknytt sjukeheimen, fordelt på to leger. Der vil en jobbe mer selvstendig med veiledning via telefon, og må dermed inneha graden cand.med. 

Arbeidsoppgåver
- Utgreiing, behandling og oppfølging av bebuarar, inkludert legevisitt, årskontrollar og legemiddelgjennomgang
- Tverrfagleg samarbeid, samt samarbeid med pårørande og fastlegen i kommunen
- Rådgiving og rettleiing av helsepersonell ved behov

Kvalifikasjonar
- Lege eller legestudentar med lisens
- Søkar må ha gode kommunikasjonsevner, og god norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne, norskkunnskapar minimum tilsvarande Bergenstesten
- Utanlandsk utdanning må vere NOKUT-godkjent
- Gyldig politiattest må leggast fram
 Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar

Personlege eigenskapar
- Interesse for feltet sjukeheimsmedisin
- Ansvarsbevisst, med fokus på medisinsk behandling som gir god livskvalitet
- Gode samarbeidsevner, pliktoppfyllande og fleksibel
- Gode kommunikasjonsevner og har evne til å møte andre på ein respektfull måte

Vi tilbyr
- Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
- Meiningsfull vikarjobb med nyttig og verdifull arbeidseraring med rom for faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø
- Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
- Løn etter gjeldande avtalar

Her kan du lese meir om pensjonsordninga i KLP Offentlig tjenestepensjon kort fortalt - KLP.no

Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det.

Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Bjørnafjorden kommune
Kontaktperson
Navn: Maren Nygard
Tittel: Lege
Telefon: 977 17 172
Arbeidssted
Solstrandsvegen 39
5200 OS