Kort om arbeidsgiver
Unicare Jeløy leverer spesialiserte rehabiliteringstjenester etter avtale med Helse Sør-Øst. Vi er godkjent utdanningsinstitusjon for lege i spesialisering. Våre pasienter skal få et best mulig og tilpasset rehabiliteringstilbud. Et av våre viktigste kvalitetsmål er å kunne vise til målbare og faglig gode resultater, og vi bidrar kontinuerlig i forskning og utviklingsarbeid.

Via Unicare Norge er vi del av et godt etablert legenettverk med legespesialister innen fysikalsk medisin og rehabilitering, allmennmedisin, nevrologi, onkologi/kreft, arbeidsmedisin og indremedisin. Legespesialistene leder tverrfaglige rehabiliteringsteam, som har som mål om å gjenvinne eller opprettholde funksjons- og mestringsevnen til pasienten.

I Unicare Jeløy har vi fokus på å se hele pasienten og jobbe for størst mulig grad av selvstendighet, deltakelse og livskvalitet. Et tverrfaglig team kan eksempelvis bestå av legespesialist, psykologspesialist, fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut, logoped og klinisk ernæringsfysiolog og/eller idrettspedagog.

Som medisinsk ansvarlig inngår du i ledergruppen, og du innehar det overordnede medisinskfaglige ansvaret ved enheten. P.t består legeteamet av 4 100 % stillinger, hvorav en stilling som LIS 3 innen fysikalsk medisin.

Les mer om oss på www.unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-jeloy 

Arbeidsoppgaver
Ansvar og myndighet:
- Myndighet til å foreta overordnede medisinskfaglige vurderinger av pasientene i forhold til tilbud og gjennomføring
- Benytte metoder som er forankret i kunnskaps- og erfaringsbasert praksis, og som er definert og forankret i enhetens ledergruppe
- Delta aktivt i tverrfaglige team og sikre at teamene jobber medisinsk forsvarlig i oppfølgingen av pasienter
- Medisinsk veilednings- og opplæringsansvar ved enheten
- Delta i HMS- og kvalitetsarbeid, herunder etablering og revidering av medisinskfaglige prosedyrer i hht interne rutiner 
- Myndighet til å starte, endre eller avslutte øvrige legers utførelse av medisinskfaglige oppgaver
 
Stillingens arbeidsoppgaver og forventninger knyttet til rollen:
- Yte rehabiliterende, helsefremmende og behandlende legespesialisttjenester til enhetens pasienter i overensstemmelse med vedtatte oppdaterte planer og prioriteringer, gjeldende lover og forskrifter, samt yrkesetiske retningslinjer
- Ansvarlig for å sikre pasientenes behov for helhetlig medisinskfaglig rehabilitering, i samarbeid med pasienten og dennes nærteam
- Bidra til å skape målbare resultater og utvikling ved enheten, innenfor Unicare Rehabilitering sine konsepter
- Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert og oppdatere seg om rehabiliteringsprosedyrene som praktiseres
- Aktivt delta i tverrfaglig team i vurdering og oppfølging av enhetens pasienter og bidra til mest mulig effektiv ressursbruk i behandlingsforløpene
- Gjennomføre undersøkelser som et ledd i Unicare Rehabiliterings tverrfaglige utredning- og kartleggingskonsept ved hjelp av digitale verktøy
- Medansvar for å utarbeide individuelle mål og rehabiliteringsplaner for egne pasienter, i samarbeid med tverrfaglig team
- Ha arbeid som fokus under pasientens rehabiliteringsprosess
- Holde kurs, undervisning eller forelesninger for pasienter, pårørende, kolleger og/eller inviterte kursdeltagere
- Ansvarlig for å avdekke, undersøke, iverksette tiltak hvis pasienter trenger medisinsk tilsyn eller oppfølging av andre faggrupper
- Belyse behovet og være pådriver for pasienter med behov for Individuell plan
- Inneha god kunnskap om, å sørge for etterlevelse på en profesjonell måte i Unicare kvalitetssystem. Sertifisert NS-EN ISO 9001:2015
- Ivareta godt samarbeid med henvisende instanser som sykehusavdelinger, primærhelsetjeneste, arbeidsgiver, NAV og aktuelle rehabiliteringsnettverk

- Ansvarlig for den akuttmedisinske beredskapen ved enheten
- Bidra til ivaretagelse av hygieneforhold og oppfølging av smittevernplaner, i samarbeid med kvalitetsleder

Forskning og utvikling:
Unicare har gjennom flere år hatt en stor satsning på utvikling av kunnskapsbaserte tjenester, hvor pasient/bruker settes i fokus. Unicare er godkjent som forskningsinstitusjon av Forskningsrådet og satser stort på faglig utvikling lokalt på enhetene gjennom et eget FoU-nettverk. Alle enheter i Unicare-konsernet har en stedlig FoU-leder, som aktivt bidrar til å utvikle og kvalitetssikre det faglige innholdet i tjenestene som leveres på enhet. Gjennom FoU-nettverket, legenettverk og andre profesjonsbaserte fagnettverk deles erfaring og kunnskap på tvers av enheter og tilbud. Medisinsk ansvarlig overlege vil bidra aktivt i arbeidet med forskning og utvikling. 
 
Stillingen innehar det faglige lederansvaret for øvrige leger tilknyttet legeavdelingen. Det administrative ansvaret, særlig knyttet til fravær og lønn, ligger p.t. til rollen som avdelingsleder for samarbeidende avdeling. Det forventes en fortløpende dialog mellom de to stillingene om forhold som angår de øvrige legenes ansettelsesforhold.
Stillingen inngår i ledergruppen, og rapporterer til daglig leder.

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon som legespesialist, fortrinnsvis i fysikalsk medisin og rehabilitering, alternativt allmennmedisin, nevrologi, arbeidsmedisin eller indremedisin 
- Relevant erfaring og interesse for tverrfaglig rehabilitering
- God generell IKT-kompetanse
- Muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper
- God beslutningsevne og evne til å drive prosesser og team
- Interesse og engasjement for deling av kompetanse, samhandling og samarbeid
- Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
- Blikk for tverrfaglige funksjonsvurderinger
- Interesse for forskning og fagutvikling
Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr
- Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
- Arbeid på dagtid på hverdager (8 til 16)
- Faglig utvikling og mulighet for arbeid med forskning
- En arbeidsplass som er sentralt plassert i vakre omgivelser
- Gode personalrabatter og gunstig pensjonsordning
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Unicare Jeløy AS
Kontaktperson
Navn: Susanne Wilkens
Tittel: Daglig leder
Telefon: 97162617
E-post: susanne.wilkens@unicare.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Bråtengata 94
1517 MOSS
Søk på stillingen