Lokalisering og økonomiske betingelser
Heim kommune har ledig fastlegehjemmel ved Hemne legesenter på Kyrksæterøra. Legesenteret har en meget god økonomisk avtale med kommunen, hvor kommunen dekker det meste av utgiftene gjennom tildeling av driftstilskudd. Legesenteret beholder evt. overskudd. Hemne legesenter driftes som et aksjeselskap, og pr. i dag er samtlige selvstendig næringsdrivende leger eiere. Kommunen er for tiden i en prosess med å vurdere driftsmodellen, og ønsker du i stedet kommunal ansettelse er vi åpen for å vurdere dette.

Hemne legesenter er et godt organisert legesenter bestående av 5 leger, LIS-1, samt godt kvalifisert hjelpepersonell. Legesenteret har over flere år hatt stabil dekning av leger og hjelpepersonell. Det er meget god fagkompetanse ved legesenteret, og det er et aktivt og lærende arbeidsmiljø. Laboratoriet er velutstyrt. Legesenteret er samlokalisert med sykehjem, hjemmebaserte tjenester, rehabiliteringstjeneste med fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt psykisk helse og rustjeneste med bl.a. 2 kommunepsykologer. Fylkeskommunal tannhelsetjeneste holder til i underetasjen på legesenteret. Legesenteret benytter CGM journal allmenn som sitt journalsystem.

Nærmere om fastlegehjemmelen
Fastlegehjemmelen har et listetak på 850 pasienter. Det er pr. tiden tilknyttet 21,33 % stilling som helsestasjonslege, og denne delen er fastlønnet. Stillingen som helsestasjonslege innebærer varierte oppgaver knyttet opp mot helsestasjonsarbeid, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Fastlegehjemmelen har deltakelse i daglegevakt på Hemne legesenter. Det er i tillegg pliktig deltagelse i interkommunal legevaktordning; legevakten i Orkdalsregionen (LiO). Vaktbelastningen er for tiden ca. 1 vakt pr. måned, med mulighet for å ta flere vakter. Legevakten er lokalisert i nærheten av Orkdal sjukehus, hvor 8 kommuner deltar i et interkommunalt legevaktsamarbeid og Orkland kommune er vertskommune. Orkdal sjukehus er en del av St. Olavs hospital.

Om kommunen
Heim kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. Kommunen har kommuneoverlege i hel stilling, og egen sykehjemslege i 60 % stilling, som har et tett og godt samarbeid med fastlegene. Ambulanse er stasjonert i kommunen. Kommunen har også et legekontor på Liabø; Halsa legekontor, som er bemannet med to faste ansatte leger og hjelpepersonell. Kommunen satser på et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid, og jobber aktivt for å få en sunn og frisk befolkning. Geografisk ligger Heim langs Trøndelags kyst, og har en storslått natur og et trivelig miljø. Det er kort vei nordover til en av Norges største byer; Trondheim, og sør-vestover er det kort vei til Kristiansund og Molde. Kommunen har flotte muligheter for allsidige turgleder som jakt, fiske, rekreasjon og opplevelser. Kommunen har i underkant av 6000 innbyggere, og har et godt barnehageog skoletilbud. Både offentlig og privat servicetilbud er godt utbygd, med videregående skole, handel og hotell. Fritidstilbudene er mangfoldige, og kulturlivet blomstrer. Kyrksæterøra er administrasjonssenteret i kommunen.


Kvalifikasjoner
- Lege med norsk autorisasjon og fullført turnustjeneste/LIS1. HPR-    nummer bes oppgitt i søknaden
- God kjennskap til norsk lovverk og helselovgivning
- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
- Gode digitale kunnskaper
- Førerkort kl. B

Personlige egenskaper
- Gode kliniske ferdigheter og faglig engasjement
- Interesse for allmennmedisin
- Selvstendig
- Fleksibel
- Positiv til utvikling og endring
- Gode samarbeidsegenskaper
- Godt humør og stå på-vilje

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
- Meget gode økonomiske betingelser
- En godt utbygd helsetjeneste
- Avtale om refusjon av emnekurs kan vurderes
- Gode samarbeidsrelasjoner i legetjenesten og den øvrige helsetjenesten, og i forhold til kommunens administrasjon
- Selvstendig arbeid med faglige utfordringer
- Godt arbeidsmiljø med kolleger som ser viktigheten av å dele kunnskap
- Varierte og utfordrende oppgaver
- Tilrettelegging for etter- og videreutdanning
- Tilgang til kantine
- Behjelpelig med å skaffe bolig

Tilsettingsvilkår
Tildeling av avtalehjemmel iht. sentral rammeavtale ASA 4310. Kommunal ansettelse kan vurderes.
Det må framvises politiattest av ny dato før tiltredelse i fastlegehjemmelen.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Iht. Offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Attesterte kopier av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Heim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Cecilie Hatlenes
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 90402113
E-post: cecilie.hatlenes@heim.kommune.no
Navn: Kristine Vitsø Bratset
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48199868
E-post: kristine.bratset@heim.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Hemne Legesenter
Helsetunveien 13
7200 KYRKSÆTERØRA