Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig fast overlegestilling for spesialist i anestesiologi i vår avdeling.
Anestesi, intensiv og operasjonsavdeling er ein del av Kirurgisk klinikk ved Haugesund Sjukehus. 

Avdelinga flytta hausten 2021 inn i heilt nye lokaler for både operasjon- og postoperativ/Intensiv avdeling.

Avdelinga har ansvar for all anestesiservice med ca. 9000 anestesisesjoner årleg.

Kombinert postoperativ og intensivavdeling med omlag 400 respiratordøgn per år. Intensivavdelinga er er godt utstyrt, og driver avansert intensivmedisinsk behandling med bl.a. kontinuerlig nyreerstattende behandling.

Anestesilegebemanna utrykningsbil.

Palliativt team som har ansatt fast overlege i 100% stilling.

Avdelinga er utdanningsinstitusjon for LIS 3 og har 7 LIS-stillingar. 

Avdelinga har 13 overlegestillinger, inkl. leiar.

To-sjikts vaktordning med forvakt i tilstadevakt og bakvakt i heimevakt.

Arbeidsoppgåver

 • Variert anestesiologisk og intensivmedisinsk arbeid
 • Arbeid på legebil kan vere aktuelt
 • For tida 8-delt tilstadesvakt som dekkes av både LIS og overleger, 10-delt bakvakt i heimevakt. 

Kvalifikasjonar

 • Norsk godkjenning som spesialist i anestesiologi.
 • Erfaring frå/interesse for akuttmedisin utanfor sjukehus er ønskjeleg.
 • Må meistre norsk språk på høgt nivå, både skriftleg og munnleg.

Personlege eigenskapar

 • Personleg kompetanse og evne til samarbeid ein føresetnad.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

 • Triveleg arbeidsmiljø med fagleg engasjerte medarbeidere i nye flotte lokaler
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg
 • Gode kultur- og fritidstilbud i området.
 • Nærhet til fjord og fjell med gode muligheter for variert friluftsliv

Mangfaldserklæring

Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høgskule/universitet, hovudfag / mastergrad

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Fonna
Kontaktperson
Navn: Dagny Strand Klausen
Tittel: Avdelingsleiar
Telefon: (+47) 52732687
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Anestesi, intensiv og operasjonsavdeling, Haugesund Sjukehus, Helse Fonna HF
Karmsundgata 120
5528 Haugesund