Kort om arbeidsgiver

Avdeling for kirurgiske fag ved Klinikk Somatikk i Flekkefjord har ledig stilling som overlege i gynekologi. Er du en person som ser muligheter, liker utfordringer og som kan motivere og skape entusiasme? Er du interessert i videreutvikling og styrking av det gynekologiske/obstetriske fagfeltet? Da ønsker vi deg som medarbeider hos oss.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand samt av 3 tverrgående klinikker. Disse er Medisinsk Service Klinikk (MSK), Prehospitale tjenester (PTSS) og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling.
Flekkefjord sykehus er et av tre sykehus i Sørlandet sykehus HF (SSHF), har ca 40.000 innbyggere i nedslagsfeltet og er lokalsykehus for Listerregionen - samt Lund og Sokndal kommuner. Sykehuset har akuttfunksjon for både kirurgi og medisin, traumemottak og fullverdig fødeavdeling med ca 400 fødsler i året. Det er 4 overlegestillinger og 1 LIS 3.

Vi har behov for å styrke bemanningen med en overlege og søker derfor etter overlege gynekologi i 100 % fast stilling. Vi er ute etter en person som kan tenke seg å være pådriver for å videreutvikle de gode pasientforløp med pasienten i sentrum. Tiltredelse snarest.

Flekkefjord sykehus skal arbeide i team med de to andre sykehusene i foretaket og vi søker etter medarbeider som ønsker å videreutvikle en kultur med samarbeid innad i egen avdeling, på tvers av avdelinger i Flekkefjord og mellom sykehusene i Sørlandet sykehus.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid på avdelingens poliklinikk, sengepost og operasjonsstue (gynekologisk og svangerskap
 • Vaktarbeid
 • Deltakelse i internundervisning 

Du har et medansvar for:

 • At den faglige virksomheten ved avdeling for kirurgiske fag utføres i samarbeid med fagmiljøet i foretaket og etter retningslinjene gjeldende ved SSHF og SSF.
 • Bidra til å oppnå avdelingens målsetting, samt etterlevelse av faglige og etiske retningslinjer
 • Bidra til en aktiv deltakelse i kontinuerlig forbedringsarbeid i avdelingen

Du har et juridisk, faglig og personlig ansvar for:

 • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den kunnskap man har ervervet gjennom sin formelle utdannelse
 • At arbeidsoppgavene utføres i samsvar med den opplæring som har blitt gitt, og retningslinje/prosedyrer som er gjeldende i avdelingen
 • Viktige ansvarsområder og arbeidsoppgaver er å planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende art.
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet til å ivareta hele spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak med bakvakt (spesialist/overlege i bakvakt).
 • Medansvar for at enhetsmateriell og personellressurser forvaltes faglig og økonomisk forsvarlig.
 • Undervisnings- og veiledningsansvar for pasient, pårørende, kolleger, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag.
 • Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.
 • Bidra til å motivere medarbeidere og skape engasjement, ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull atferd i interaksjon med
  pasienter og mellom ansatte.
 • Bidra til en konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning - nødvendig:
  • Medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon som lege.
  • Spesialistgodkjenning i gynekologi /obstetrikk.
 • Praktisk erfaring - nødvendig:
  • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
  • Bred operativ erfaring innenfor gynekologi. Må kunne ivareta gynekologiske elektive og ø-hjelps operasjonspasienter.
  • Må kunne utføre laprascopiske undersøkelser og operasjoner, og kunne ivareta øyeblikkelig-hjelp pasienter til observasjon og utredning.
  • Må kunne ivareta Gynekologisk poliklinikk, svangerskapspoliklinikk og føde / barselkvinner.
 • Andre krav:
  • Kompetanse innen DIPS, Partus og Metavision

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vektlegges
 • Fleksibel
 • Evne til å skape engasjement
 • Selvstendig
 • Ansvarsbevisst 
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Det forventes at aktuell overlege deltar aktivt i fagmiljøet på tvers i SSHF som en del av satsing på «Sykehus i nettverk». Herunder ligger opphold ved andre sykehus ved behov for fagutvikling, og en forventning om å bistå andre fagmiljøer hvis det er nødvendig for å sikre leveranse av tjenester.

Vi tilbyr

 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Tilrettelegging for aktiv deltakelse i fagmiljøet på tvers i SSHF
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord for hele familien
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Karina Henriette Tjørve
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 976 75 133
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Kirurgiske fag, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD
Søk på stillingen