Kort om arbeidsgiver
Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Vi har varierte forvaltningsoppgaver, som å føre tilsyn med virksomhetene og helsepersonellet, behandle et stort antall klagesaker og å veilede og undervise helsepersonell. Vi er en tverrfaglig sammensatt avdeling med rundt 125 medarbeidere totalt.

Helseavdelingen består av 5 seksjoner fordelt på kontorstedene Moss, Drammen og Oslo. Det er 3 seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester som har ansvar for hvert sitt geografiske område, Østre Viken (Moss), Vestre Viken (Drammen) og Oslo. I tillegg har vi en seksjon for spesialisthelsetjeneste (Oslo) og seksjon for fellesoppgaver og utvikling (Moss).

Avdelingen ledes av fylkeslege/avdelingsdirektør, som sammen med assisterende avdelingsdirektør utgjør avdelingens øverste ledelse. De respektive seksjonene ledes av seksjonssjefer, som inngår i avdelingens ledergruppe.

Vi har nå ledig stilling som seksjonssjef i seksjon for kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken, som har geografisk ansvar for kommunene i tidligere Buskerud, samt Asker, Bærum og Jevnaker. Seksjonen har per i dag 17 medarbeidere og kontorsted i Drammen.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver i stillingen vil være å lede og utvikle seksjonen og sikre tydelige prioriteringer. Du må kunne motivere og utvikle medarbeidere på en måte som bidrar til å skape resultater til det beste for embetet. Stillingen innebærer personalansvar for seksjonens dyktige medarbeidere og fag- og resultatansvar for seksjonens oppgaveportefølje. Oppgavene består blant annet av hendelsesbasert og planlagt tilsyn etter helse- og omsorgslovgivningen, klagesaker etter pasient- og brukerrettighetsloven og overprøving/kontroll av vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A. I tillegg er avdelingens oppgaver knyttet til LIS1, klagesaker etter pasientreiseforskriften og innsynskrav etter offentlighetsloven, samlet i seksjonen. Seksjonen må også bidra til å løse øvrige fellesoppgaver, blant annet innen klagebehandling av vedtak etter psykisk helsevernloven § 4-4, førerkortforskriften, beredskap, smittevern, tilskuddsvurderinger mv.

Det tas forbehold om at seksjonens oppgaveportefølje kan endres ved behov.
Stillingskategori
Seksjonsleder
Arbeidsgiver
Statsforvaltereren i Oslo og Viken
Helseavdelingen, seksjon for kommunale helse- og omsorgstjenester
Kontaktpersoner
Navn: Anne Hilde Crowo
Tittel: fylkeslege/avdeilngsdirektør
Telefon: 22 00 37 91
Navn: Une Borg Kjølseth
Tittel: spesialrådgiver
Telefon: 32 26 68 54
Arbeidssted
Drammen
Dr. Hansteinsgate 9
3044 DRAMMENDrammen