Kort om arbeidsgiver
Senjalegen allmennlegetjeneste har til sammen 21 fastlegehjemler og 4 LIS1 stillinger. Fastlegetjenesten har 2 hovedkontor, avdeling Finnsnes legekontor med 1 utekontor og Siland legekontor med 4 utekontor.
Senja kommune har allmennlege oppgaver tilknyttet i kommunale helse og omsorgs institusjoner, helsestasjon og flykninger tjeneste.
Målsetningen er å gi befolkningen i kommunene stabile og gode legetjenester, gjennom interkommunalt samarbeid, realistiske fastlegelister og økt satsing på veiledning og utdanning av unge leger.
Kommunen legger til rette for faglig nettverksbygging, veiledning og fagutvikling. Alle leger tilbyes spesialistutdanningen i allmennmedisin og resertifisering som spesialist. Legekontorene har erfarne lege veiledere og avsatt ukentlig tid til veiledning for LIS1, LIS3 og vikarleger.
Hjelpepersonell har relevant helsefaglig utdanning. samt egen avdelingsleder med daglig driftsansvar. Medisinskfaglig ansvarlig lege, diabetessykepleier og kreftsykepleier
I Senjalegen kan man starte som fastlege uten krav om kjøp av fastlegehjemmel. Kommunene gir fastlegene mulighet til å velge mellom fastlønn og næringsdrift. Fastlønnleger har god grunnlønn og 20% bonuslønn av egenandel og trygderefusjoner. Leger som ønsker å jobbe med kommunalt driftstilskudd leier lokaler, utstyr og hjelpepersonell av kommunen til en meget gunstig leieavtale.
I ledige legestilling inngår
 • 60% fastlege ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor med 540 listeplasser
 • 40% allmennlege/ tilsynslege ved Behandling og rehabiliteringsavdelingen.
Begge tjenesten ligger på Distriktmedisinsk senter, Finnsnes (DMS)
 
Fastlegestillingen er samlokalisert ved Senjalegen avdeling Finnsnes legekontor med til sammen 15 fastleger og 2 LIS1 leger, delt i 2 gruppepraksiser med felles venterom, resepsjon og laboratorium. For tiden har Finnsnes legekontor 9 fastleger med fastlønnsavtale og 6 næringsdrivende fastleger med kommunalt driftstilskudd.
Behandling og rehabiliteringsavdeling har 18 sengeplasser, hvorav 13 kommunale korttidsplasser og 5 interkommunale akutte døgnplasser (KAD-senger). Avdelinger har om lag 750 innleggelse pr. år. Avdelingen har 24 årsverk helsepersonell hvorav 1 årsverk tilsynslege funksjon og 1 årsverk avdelingsleder.
I ledig legehjemmel inngår 25-delt legevakt ved Finnsnes Interkommunale legevakt.  
Finnsnes interkommunale legevakt ligger på Distrikts medisinske senter med til sammen ca.18200 innbyggere. Legevakta bemannes med en tilstedeværende lege på aktiv vakt og en lege i bakvakt, samt sykepleiere med akuttmedisinsk opplæring. Legevakta ledes og administreres av avdelingsleder og medisinsk faglig lege.
Betingelser for ledig legestilling:
 
Arbeidsoppgaver:
 • Allmennlege i hht til fastlegeforskrift
 • Dokumentasjon via GCM-allmenn fastlegejournal, som allmennlege via profil
Kvalifikasjoner:
 • Lege med norsk autorisasjon
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin før 1. mars 2019
 • Leger som ikke er startet spesialisering før 1. mars 2019 må ha gjennomført LIS1 i Norge og tilpliktes utdanning for å bli spesialist i allmennmedisin
 • Rett til trygderefusjon i Norge
 • Skriftlig og muntlig norskkunnskaper
 • Generelle data kunnskaper 
Personlige egenskaper
 • Opptre respektfull og ansvarlig
 • Serviceinnstilt og fleksibel med brukeres behov i sentrum 
 • Gode samarbeidsevner i et tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Stort fokus på brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • Håndtere en travel hverdag med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø
Vi tilbyr
 • En spennende tverrfaglig arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Faglige utfordringer i et spennende fagområde i stadig endring
 • Stort fokus på brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid
 • Et positivt og flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Fokus på kompetanseutvikling
 • En kommune i stor utvikling og endring
 • Strukturert utdanningsløp med gode veiledere for LIS3 leger
 • Gode arbeids- og lønnsvilkår 
 
Lønn etter avtale og kvalifikasjoner.
Gode pensjonsordninger i KLP
 Det bes om at det i søknaden oppgis 2 referanser.
Det kreves politiattest ved tilsendinger.
Ansettelser/tildeling skjer etter kommunale vilkår, på de lønns- og arbeidsvilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 
For mere informasjon ta kontakt med:
 • Medisinskfaglig lege Senjalegen Finnsnes legekontor: Elisabeth Skogheim.  Tlf: 93 45 27 47. Vennligst send sms på forhånd.
E-post: elisabeth.skogheim@senja.kommune.no
 
For mere informasjon se www.senjalengen.no
I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort, selv om søkeren har anmodet om søknad unntatt offentlighet.
Søkes via Easycruit. Søknad via e-post eller post godtas ikke. Kopi av attester og vitnemål blir etterspurt ved behov. Kopiene blir ikke returnert.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Senja kommune
Senjalegen Finnsnes
Kontaktperson
Navn: Evy Nordby
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 481 73 916
E-post: evy.nordby@senja.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Finnsnes
Helsesenterveien 32
9300 FINNSNES