Kort om arbeidsgiver
Bydelen har til sammen 37 fastlegehjemler fordelt på åtte legesenter.

Iladalen legekontor har 3 fastlegehjemler og alle er spesialister i allmennmedisin. Det er tre helsesekretærer som deler 1,9 stilling. Kontoret benytter Pridok journalsystem.  Fastlegehjemmelen som lyses ut har i dag et listetak på 1300. Legene arbeider som selvstendige næringsdrivende og de tre legene har et selskap organisert som et DA. Det forutsettes at fastlegehjemmelen videreføres ved Iladalen legekontor og at ny hjemmelshaver inngår internavtale og selskapsavtale med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen. Betingelser for overdragelse må avtales med nåværende hjemmelshaver i tråd med sentrale avtaler. 

Tiltredelse Iladalen legekontor: Snarest mulig
 

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege med listeansvar for opptil 1300 innbyggere.
 • Fastlege kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke offentlige allmennmedisinske legeoppgaver ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, eller pålegges legeoppgaver for prioriterte pasientgrupper. For tiden er det ikke knyttet offentlig legearbeid til hjemmelen.
 • Samarbeidet med bydelen vil være styrt av Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Legeforeningen. Det ønskes et tett samarbeid med bydelens øvrige helse – og omsorgstjenester
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten.
   
Kvalifikasjoner
 • Bestått profesjonsstudium i medisin.
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus, eller LIS1 tjeneste med læringsmål.
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin.
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med bydelen.
 • Meget gode kommunikasjonsferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge som lege.
 • Interesse og erfaring fra sosialmedisinsk arbeid eller erfaring med brukere med store og sammensatte behov.
 • Allmennmedisinsk praksis og erfaring fra drift av fastlegepraksis vil bli vektlagt.
 • Krav om politiattest.
 
Personlige egenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det kreves stor læringsvilje og evne til å tilegne seg kliniske ferdigheter.
 • Stor grad av fleksibilitet, ansvarsbevissthet og engasjement.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet, både selvstendig og i fellesskap.
 • Sterk interesse for samhandling og organisering av fastlegepraksis i tråd med lov, forskrift, avtaleverk, faglig utvikling og andre krav til tjenestene.

Vi tilbyr
Individuell fastlegeavtale etter fastlegeforskrift og rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskrift.
 
 
I søknaden må det fremgå tydelig hvor langt du er kommet i spesialiseringsløpet i allmennmedisin. Vi ber om følgende informasjon som bes opplistet i søknadstekst som vist nedenfor: 
 • HPR-nummer
 • Er du godkjent allmennlege? (ja/nei)
 • Har du gjennomført norsk turnustjeneste/LIS1? (ja/nei)
 • Hvor mye tjeneste i åpen uselektert allmennpraksis har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye annen allmennmedisinsk tjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Hvor mye sykehustjeneste har du gjennomført (antall mnd. tellende)?
 • Har du gjennomført veiledningsgruppe? (ja/nei, hvis nei: hvor mye tid gjenstår)?
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Sagene
Kontaktpersoner
Navn: Tone Giercksky
Tittel: fastlege Iladalen legekontor
Telefon: 450 65 940
Navn: Barbro Monefeldt
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 468 24 896
Arbeidssted
Kingos gate 12
0457 OSLO