Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA), er Norges største DPS. Vi er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har
tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på
ca. 350 ansatte, inklusiv ca. 25 overlegeårsverk og 13 leger i spesialisering,
samt 38 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter (hvorav en BET-post), en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg to seksjoner for
kontortjeneste.

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke
mestringsmulighetene. Ved felles
forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse, og mål
for utredning og behandling, kan det dannes basis for et gjensidig forpliktende
samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være
forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og
behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente
normer. 

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Allmennpsykiatrisk post Larvik har 12 sengeplasser og ca. 23 årsverk. Seksjonen mottar pasienter med mistanke om eller
diagnostiserte allmennpsykiatriske lidelser og allmennpsykiatriske/rus-
lidelser; det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyrrelser,
alvorlig selvskading, angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser,
evt kombinert med ruslidelse, og som har behov for døgnopphold
for utredning, diagnostisering og/eller behandling. Døgnopphold kan
basere seg på frivillig eller tvungent vern. 

Tilbudet består av strukturert utredning som grunnlag for diagnostisering. Behandlingen er i hovedsak fokusert på
autonomifremmende behandling, og er basert på miljøterapi med
fokus på kognitiv miljøterapi, ukentlige gruppebaserte aktiviteter, individuelle
samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid
og oppfølgning i forhold til egen bolig. Seksjonen samarbeider tett med
avdelingens poliklinikker, Psykiatrisk sykehusavdeling i Tønsberg (PSY) og
psykiatritjenesten i kommunene.

Miljøpersonalgruppen er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere og
hjelpepleiere. For øvrig har seksjonen psykiater, lege i spesialisering og
psykolog. Enheten har et trivelig og levende arbeidsmiljø med høy faglighet,
støtte og ivaretakelse fra kollegaer. Dette gir et godt klima for læring, vekst
og utvikling som vernepleier/sykepleier og profesjonsutøver.

Det er ledig 100% fast stilling som overlege ved Allmennpsykiatrisk døgnpost, Larvik. 

Stillingen innebærer i utgangspunktet deltakelse i felles bakvaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus og avhengighet),
vaktordningen er for tiden 16-delt, men vaktdeltakelse er det rom for å drøfte.

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for behandling, samordning og oppfølging av pasienter 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger 
 • Veilederfunksjon og deltagelse i råd og utvalg 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere 
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Vestfold, Allmennpsykiatrisk døgnpost, Larvik Sykehuset i Vestfold HF
Kristian Fredriks vei 10
3257 Larvik