Kort om arbeidsgiver
Er du engasjert i sykehjemsmedisin og har interesser for å jobbe med faglig utvikling og kvalitetssikring? Du samhandler gjerne med andre og liker å bidra og påvirke utdannelsen av nye leger? 
Da ønsker vi deg som fagoverlege for helsehus, sykehjem og rehabiliteringsinstitusjon i Larvik kommune. 

Larvik kommune har institusjoner etablert forskjellige steder i kommunen, hvor nærhet til nærmiljøene er vektlagt. Til hver helseinstitusjon er det tilknyttet tilsynsleger og ved avdelingene på helsehuset, og flere av disse inngår i et ALis løp slik at det er noe rotasjon. Du vil ha det daglige faglige ansvaret for disse legene.

Larvik kommune er godkjent utdanningsinstitusjon for leger, og helsehuset er godkjent som sykehuspraksis. Ansvar for veiledning og supervisjon ligger også under fagoverlegene.

Stillingen er en lederstilling med både faglig, klinisk og administrativt innhold, og inngår i gruppen sammen med fagoverlege for legevakt og fagoverlege for familiesentrene / helsestasjon.

En spennende stilling hvor mulighetene for egenutvikling av stillingen er stor.

Arbeidsoppgaver
 • Personalansvar
  Det tilligger ansvar for at legeressursene ved de nevnte institusjoner utnyttes på en faglig og effektiv måte gjennom løpende evaluering, veiledning, prosedyrer og tilbakemelding til personalansvarlige. Stillingen innehar ikke organisatorisk personalansvar, 
 • Fagoverlegen for sykehjem og helsehus vil være representert i rekrutteringsprosessen for nytilsetting av leger til de nevnte institusjoner.
 • Undervisning
 • Ansvaret for organisering av regelmessig undervisning av alle leger i kommunen, og spesielt institusjonslegene tilligger stillingen, samt søknader / registering slik at undervisningen er kompetansebyggende i henhold til legeforeningen og helsedirektoratets retningslinjer.
 • Fagoverlegen skal bidra med internundervisning, fagutveksling og forskning.
 • Klinisk arbeid
 • Det forutsettes at fagoverlegen deltar i det kliniske arbeidet, og må påregne å ha en bakvakt funksjon i arbeidstiden. 
 • Fagoverlegen skal tilstrebe å ha oversikt over nye pasienter og utfordrende kasuistikker, og bør jevnlig delta i visitt på de forskjellige avdelingene
Øvrige oppgaver
 • Delta i overordnet systemarbeid, inklusive prosedyrer, og fagutvikling for det medisinske arbeidet i kommunen sine institusjoner.
 • Ansvar for oversikt og oppfølging av alle vedtak etter pasient- og brukerrettighetsloven §4A. Regelmessig rapportering til kommuneoverlegen vedrørende disse.
 • Medvirke til utvikling av retningslinjer ved etiske og juridiske problemstillinger.
 • Medvirke til rutiner knyttet til legetjenesten, legemiddel- og journalrutiner.
 • Fagoverlegen vil behandle og holde oversikt over eventuelle klager på tjenesteytelse ved institusjonene.
 • Fagoverlegen skal påse faglig forsvarlig journalføring i alle ledd, herunder bidra i arbeidet med utvikling av journalsystem for institusjonstjenesten i Larvik kommune.
Kvalifikasjoner
 • Vi søker deg som er en faglig interessert og dedikert spesialist ( geriatri, sykehjemsmedisin, allmennmedisin), og som har interesse for kvalitetsarbeid og formidling / opplæring.
 • En god formidler både muntlig og skriftlig, og som behersker godt norsk.
Personlige egenskaper
 • Du er klar og tydelig i kommunikasjonsformen
 • Du har høy etisk standard
 • Du har gode samarbeidsevner, og samtidig forståelse for lederrollen - lagbygger.
 • Du har stor arbeidskapasitet og evner å prioritere oppgaver ut i fra løpende behov uten å miste langsiktig perspektiv.
Vi tilbyr
 • Larvik kommune tilbyr 100% fast stilling med tjeneste på dagtid.
 • Mulighet for kurs og videre faglig utvikling.
 • Lønn og øvrige vilkår etter inngåtte avtaler og tariffer. Lønn er under revisjon og åpner for individuelle avtaler
 • Gode pensjons- og forsikringsavtaler
 • Velferdsordninger for ansatte. Larvik kommune har et mangfold av tilbud innen kultur, natur og friluftsliv, samt at kommunen disponerer hytter til bruk for de ansatte.
Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.
En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.
Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.
Stillingskategori
Sykehjemslege
Arbeidsgiver
Larvik kommune
Sykehjem
Kontaktpersoner
Navn: Jan Borgen
Tittel: Virksomhetsrådgiver
Telefon: 45866018
E-post: jan.borgen@larvik.kommune.no
Navn: Guro Winsvold
Tittel: Kommunalsjef
Telefon: 90828770
E-post: guro.winsvold@larvik.kommune.no
Arbeidssted
Helse og mestring
Grevleveien 16
3256 LARVIK