Kort om arbeidsgiver

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet (KPA) er Norges største DPS. Vi er lokalisert i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har
tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på
ca. 350 ansatte, inklusiv ca. 25 overlegeårsverk og 13 leger i spesialisering,
samt 38 psykologspesialister og 50 psykologer under spesialisering. DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter (hvorav en BET-post), en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg to seksjoner for
kontortjeneste og en nyetablert seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling

Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke
mestringsmulighetene. Ved felles
forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse, og mål
for utredning og behandling, kan det dannes basis for et gjensidig forpliktende
samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være
forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og
behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente
normer. Psykosepoliklinikk er lokalisert i Larvik og Nøtterøy/Tønsberg. Behandlingstilbudet i psykosepoliklinikken inneholder IMR og PEF. Vi har også kognitiv og fysisk trening for vår pasientgruppe. Vi har et godt system i forhold til å ivareta pasientene vi har på tvang og jobber tett rundt disse for å oppnå størst mulig brukermedvirkning. Vi ønsker å være en dynamisk poliklinikk som jobber for å ivareta pasientene på beste mulige måte. Vi setter pris på medarbeidere som ønsker å påvirke poliklinikken positivt med faglige innspill og kompetanseutvikling. Faglige drøftinger og evne til å være en god kollega er egenskaper vi verdsetter.

DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i
flere.

Vi har ledig overlegestilling(er) i psykosepoliklinikken med arbeidssted Nøtterøy/Tønsberg (Linde). Vi ønsker oss en kollega i vårt hyggelige arbeidsmiljø, og søker overlege med interesse for utredning og behandling av psykoselidelser. Vi ønsker oss en overlege knyttet til TIPS-team (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser), samt oppfølging av pasienter med etablerte psykoselidelser. Søkers preferanser her vil bli vektlagt.

Vi har en dyktig, hyggelig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering og sykepleiere med videreutdanning innen psykisk helse.

Tiltredelse etter avtale. Stillingen innebærer i utgangspunktet deltakelse i felles bakvaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus og avhengighet),
vaktordningen er for tiden 16-delt og har ingen vakante linjer. Evt vaktdeltakelse avtales nærmere. 

Hvis du er usikker på om psykosefeltet er noe for deg, så søk likevel. Vi kan da ta en nærmere prat om det er andre seksjoner i DPSet som er mer aktuelt for deg. Vi har også psykosepoliklinikk i Larvik om dette er et arbeidssted som passer bedre enn Nøtterøy.

Vi ser fram til å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

TIPS:

Delta i TIPS team, inkl drøftninger og møtevirksomhet, pasientbehandling, utredninger og forebygging knyttet til tidlig intervensjon og oppdagelse av psykosesymptomer. Samarbeid med de andre teamene og poliklinikkene ved behov, og delta på behandlingsmøter og drift for øvrig der dette er naturlig mtp nysyke/tidlig intervensjon.   

Psykosepoliklinkken:

Du vil være ansvarlig lege og få egen pasientportefølje som du følger opp i samarbeid med teamene rundt pasientene.

Alle pasienter har en lege, ansvarlig behandler, sekundær og i noen tilfeller psykolog spesialist avhengig av behovet pasienten har. Vi har stort fokus på samarbeid med kommunen og andre instanser rundt, og er i ferd med å etablere faste samarbeidsarenaer med kommunene i vårt opptaksfelt. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • God kjennskap til psykisk helsevernlov og tvungent psykisk helsevern
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud

Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Å være ansvarsbevisst, faglig oppdatert og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen 
 • Å trives med teamarbeid og samarbeid er avgjørende
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale   

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Sykehuset i Vestfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristine Sverdrup
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 93439871
Navn: Mette Camilla Moen
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 41306568
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
DPS Vestfold, Psykosepoliklinikk Sykehuset i Vestfold HF
Ørsnesalleen 14
3120 Tønsberg